Định nghĩa Cryptojacking là gì?

CryptojackingCryptojacking. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cryptojacking – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cryptojacking là việc sử dụng trái phép các tài nguyên máy tính để cryptocurrencies tôi. Ý tưởng là một hệ thống thông minh có thể sử dụng các nguồn lực của quý khách đến thăm các thiết bị hoặc người dùng cuối để góp phần khai thác Bitcoin hoặc nỗ lực khai thác tương tự khác. Việc sử dụng cryptojacking được thúc đẩy cuộc tranh cãi rất lớn so với sử dụng hợp lý tài nguyên chia sẻ và tương tác giữa các bên kỹ thuật số.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sử dụng các loại khác nhau của hacks và các chương trình, cá nhân thực hiện cryptojacking có thể chuyển hướng các thiết bị thăm từ mục đích sử dụng của họ, hoặc năng lượng ăn cắp vặt trong nền của một giao dịch kỹ thuật số. Các chuyên gia chỉ ra một thợ mỏ Monero gọi CoinHive như một ví dụ về cryptojacking công nghệ. Việc thực hành cryptojacking đã được coi là bất hợp pháp chuyển hướng hoạt động thiết bị, và như là một “cống tài nguyên,” khiến các nhà sản xuất hệ thống an ninh để ngăn chặn công nghệ mà hoàn thành mục tiêu cryptojacking. Tương lai của cryptojacking, trong thời đại Bitcoin, sẽ là bài học về các giới hạn của những gì là xã hội chấp nhận trong khai thác mỏ cryptocurrency.

What is the Cryptojacking? – Definition

Cryptojacking is the unauthorized use of computing resources to mine cryptocurrencies. The idea is that a smart system can utilize the resources of visiting devices or end users to contribute to bitcoin mining or other similar mining efforts. The use of cryptojacking is spurring enormous controversy over the appropriate use of shared resources and interactions between digital parties.

Understanding the Cryptojacking

Using various types of hacks and programs, individuals performing cryptojacking can divert visiting devices from their intended use, or pilfer energy in the background of a digital transaction. Experts point to a Monero miner called CoinHive as an example of cryptojacking technology. The practice of cryptojacking has been seen as illicit redirection of device activity, and as a “resource drain,” prompting security system makers to block technologies that accomplish cryptojacking objectives. The future of cryptojacking, in the bitcoin age, will be instructive about the limits of what is socially acceptable in cryptocurrency mining.

Thuật ngữ liên quan

  • Bitcoin (BTC)
  • Bitcoin Core
  • Cryptocurrency
  • Cryptocurrency 2.0
  • Mining
  • Bitcoin Mining
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop

Source: Cryptojacking là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post