Định nghĩa Dark Mode là gì?

Dark ModeChế độ Dark Mode. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dark Mode – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

“Chế độ Dark” trong lĩnh vực CNTT liên quan đến giao diện người dùng rằng việc giảm sản lượng ánh sáng bằng cách thay đổi cách mà thông tin được trình bày trên màn hình. Cụ thể, các chuyên gia CNTT sử dụng thuật ngữ “chế độ đen tối” để nói về văn bản ánh sáng hiển thị trên một màn hình nền tối.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phần của giải thích về chế độ tối đã làm với lịch sử của máy tính. Trong những ngày đầu, mặc định là phải có văn bản ánh sáng màu được trình bày trên một nền tối. Tuy nhiên, với sự ra đời của hệ điều hành Windows mới, giao diện người dùng thường xuyên triển khai trắng nền không gian và tối văn bản màu như một vấn đề làm cho “trang kỹ thuật số” quen thuộc đối với người sử dụng. Trong những ngày đầu của bộ vi xử lý từ, các trang trắng là một cách quan trọng để mọi người thích nghi từ máy đánh chữ để xử lý tài liệu máy tính.

What is the Dark Mode? – Definition

“Dark mode” in IT refers to user interfaces that work to decrease light output by changing the way that information is presented on the screen. Specifically, IT pros use the term “dark mode” to talk about light text showing up on a dark screen background.

Understanding the Dark Mode

Part of the explanation of dark mode has to do with the history of computing. In the early days, the default was to have light-colored text presented on a dark background. However, with the advent of new Windows operating systems, user interfaces often deployed white space background and dark colored text as a matter of making the “digital page” familiar to the user. In the early days of word processors, the white page was a key way to get people to adapt from typewriters to computer document processing.

Thuật ngữ liên quan

  • Word Processor
  • White Space Device (WSD)
  • User Experience (UX)
  • Geotagging
  • MIDlet
  • Microbrowser
  • CardBus
  • Contact List
  • iPad
  • Convergence

Source: Dark Mode là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , , ,