Định nghĩa Data-Driven Decision Making (DDDM) là gì?

Data-Driven Decision Making (DDDM)Data-Driven ra quyết định (DDDM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Data-Driven Decision Making (DDDM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hướng dữ liệu ra quyết định (DDDM) liên quan đến việc ra quyết định được hỗ trợ bởi dữ liệu cứng chứ không phải đưa ra quyết định đó là trực quan hoặc dựa trên quan sát mình. Khi công nghệ kinh doanh đã tạm ứng theo cấp số nhân trong những năm gần đây, dựa trên dữ liệu ra quyết định đã trở thành một phần cơ bản hơn nhiều của tất cả các loại ngành công nghiệp, trong đó có lĩnh vực quan trọng như y học, vận chuyển và sản xuất thiết bị.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng về hướng dữ liệu đưa ra quyết định là quyết định nên được ngoại suy từ bộ dữ liệu quan trọng cho thấy hiệu quả dự kiến ​​của họ và làm thế nào họ có thể làm việc ra. Các doanh nghiệp thường sử dụng một loạt các công cụ doanh nghiệp để có được dữ liệu này, và trình bày nó theo những cách mà sao lưu quyết định. Điều này trái ngược hoàn toàn với cách mà ra quyết định đã được thực hiện trong suốt lịch sử của doanh nghiệp thương mại, nơi trước sự hiện diện của công nghệ phức tạp mới, các cá nhân thường được thực hiện quyết định trên cơ sở quan sát hoặc phỏng đoán thông tin.

What is the Data-Driven Decision Making (DDDM)? – Definition

Data-driven decision making (DDDM) involves making decisions that are backed up by hard data rather than making decisions that are intuitive or based on observation alone. As business technology has advanced exponentially in recent years, data-driven decision making has become a much more fundamental part of all sorts of industries, including important fields like medicine, transportation and equipment manufacturing.

Understanding the Data-Driven Decision Making (DDDM)

The idea of data-driven decision making is that decisions should be extrapolated from key data sets that show their projected efficacy and how they might work out. Businesses generally use a wide range of enterprise tools to get this data, and to present it in ways that back up decisions. This is in stark contrast to the way that decision-making had been done throughout the history of commercial enterprise, where before the presence of new complex technologies, individuals often made decisions on the basis of observation or informed guesswork.

Thuật ngữ liên quan

  • Decision Support System (DSS)
  • Data
  • Data Access
  • Data Acquisition System
  • Data Governance (DG)
  • Database Front End
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime

Source: Data-Driven Decision Making (DDDM) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post