Định nghĩa Data Wrangling là gì?

Data WranglingDữ liệu tranh cãi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Data Wrangling – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dữ liệu tranh cãi là một loại hình cụ thể của quản lý dữ liệu đó như là phát sinh ra các khả năng phần mềm mới giới thiệu lớn, lộn xộn và các bộ dữ liệu khác nhau mà cần phải đi vào một kiến ​​trúc hướng dịch vụ (SOA) cho các mục đích phân tích và sử dụng. Dữ liệu tranh cãi thường liên quan đến nhiều kỹ thuật phức tạp khác nhau để xử lý dữ liệu không thường xuyên hoặc đa dạng và thao tác nó đối với trường hợp sử dụng kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nghe có vẻ như một thuật ngữ không chính thức, nhưng dữ liệu tranh cãi thực sự chiếm một không gian đặc biệt trong quản lý dữ liệu. Một cách hữu ích để hiểu dữ liệu tranh cãi là để tương phản với các chiết xuất thường trang trọng hơn, chuyển đổi và tải (ETL) phương pháp. tranh cãi dữ liệu có các khía cạnh khác nhau và các trường hợp sử dụng hơn ETL. Nó thường được thực hiện bởi các nhà khoa học dữ liệu lành nghề hoặc những người khác gần với đường ống. Trong một số cách khác nhau, dữ liệu tranh cãi có thể được gọi là một loại “nguồn mở” ETL trong đó những kỹ sư làm việc với các dữ liệu có thể được nhiều hơn “thực hành” hoặc sử dụng phương pháp thủ công hơn khai thác.

What is the Data Wrangling? – Definition

Data wrangling is a specific type of data management that as arisen out of new software capabilities introducing large, messy and diverse data sets that need to go into a service-oriented architecture (SOA) for the purposes of analytics and use. Data wrangling generally involves many different sophisticated techniques for handling irregular or diverse data and manipulating it for business use cases.

Understanding the Data Wrangling

It may sound like an informal term, but data wrangling actually occupies a particular space in data management. One helpful way to understand data wrangling is to contrast it with the often more formal extract, transform and load (ETL) methodology. Data wrangling has different aspects and use cases than ETL. It is often done by skilled data scientists or others close to the pipeline. In some ways, data wrangling could be called a type of “open source” ETL in that those engineers dealing with the data may be more “hands-on” or use more manual methods of extraction.

Thuật ngữ liên quan

  • Data
  • Data Governance (DG)
  • Data Janitor
  • Data Management
  • Data Management Association (DAMA)
  • Extract Transform Load (ETL)
  • Data Modeling
  • Commit
  • Clustering
  • Cardinality

Source: Data Wrangling là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post