Định nghĩa Database Performance Management là gì?

Database Performance ManagementCơ sở dữ liệu quản lý hiệu quả. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Database Performance Management – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quản lý hoạt động cơ sở dữ liệu là quá trình theo dõi, phân tích và thực hiện các tinh chỉnh hiệu suất tiếp theo của một hệ thống cơ sở dữ liệu để thực hiện tối ưu hóa và tăng hiệu quả. Mục đích là để tìm kiếm, phân tích và sau đó giải quyết tắc nghẽn cơ sở dữ liệu khác nhau có thể ảnh hưởng đến thời gian đáp ứng ứng dụng hoặc hiệu suất ứng dụng cản trở. Nó cũng là một cách tiếp cận chủ động; nó được sử dụng để tìm kiếm điểm thất bại tiềm năng chứ không phải chỉ đơn giản là chờ đợi và phát hiện cho những thất bại và sửa chữa chúng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quản lý hoạt động cơ sở dữ liệu là một chi nhánh của CNTT và quản lý kinh doanh mà giao dịch với công tác quản lý thích hợp các máy chủ cơ sở dữ liệu và dữ liệu của họ để tiếp tục cung cấp cho tổ chức với các giải pháp mạnh mẽ và các ứng dụng trợ giúp trong việc kinh doanh hằng ngày của mình. Nó đảm bảo rằng, trong quá trình kinh doanh và công nghệ, cơ sở dữ liệu không phải là nút cổ chai hoặc không phải là người gây ra vấn đề, và là lý tưởng chạy một cách hiệu quả và tối ưu càng tốt. Điều này đạt được thông qua các công cụ khác nhau và các phương pháp có thể theo dõi điểm sặc khác nhau và tìm thấy những điểm yếu trong cơ sở dữ liệu có khả năng có thể gây ra thất bại hay mất mát về năng suất.

What is the Database Performance Management? – Definition

Database performance management is the process of monitoring, analyzing and performing the subsequent performance tweaks of a database system in order to optimize performance and increase efficiency. The goal is to find, analyze and then resolve various database bottlenecks that can impact application response times or hinder application performance. It is also a proactive approach; it is used to look for potential failure points rather than simply waiting and detecting for failures and fixing them.

Understanding the Database Performance Management

Database performance management is a branch of IT and business management that deals with the proper management of database servers and their data in order to continually provide the organization with powerful solutions and applications that help in its day-to-day business. It ensures that, in business processes and technologies, the database is not the bottleneck or is not the one causing problems, and is ideally running as efficiently and optimally as possible. This is achieved through various tools and methods that can track different choke points and find weak spots in the database that can potentially cause failure or loss in productivity.

Thuật ngữ liên quan

  • Database (DB)
  • Active Database Management System (ADBMS)
  • Database Manager (DB Manager)
  • Database Model
  • Data
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit
  • Clustering
  • Cardinality

Source: Database Performance Management là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post