Định nghĩa Decision Automation là gì?

Decision AutomationQuyết định Tự động hóa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Decision Automation – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quyết định tự động hóa là việc sử dụng các phần mềm để tự động lựa chọn trong kinh doanh. Nó khác với một hệ thống hỗ trợ quyết định vì phần mềm thực sự có thể đưa ra quyết định thay vì chỉ thông tin cung cấp cho con người những người sau đó đưa ra quyết định. Quyết định tự động hóa làm cho sự lựa chọn dựa trên các quy tắc kinh doanh được lập trình trước.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quyết định tự động hóa khác với hệ thống hỗ trợ quyết định vì phần mềm thực sự làm cho các quyết định. Với một hệ thống hỗ trợ quyết định, phần mềm trình bày một giám đốc nguồn nhân với các thông tin có liên quan, nhưng anh ta hoặc cô thực sự làm cho sự lựa chọn.

What is the Decision Automation? – Definition

Decision automation is the use of software to automatically make choices in business. It is distinct from a decision support system because the software can actually make decisions instead of just offering information to humans who then make decisions. Decision automation makes choices based on preprogrammed business rules.

Understanding the Decision Automation

Decision automation differs from decision support systems because the software actually makes the decisions. With a decision support system, the software presents a human executive with the relevant information, but he or she actually makes the choice.

Thuật ngữ liên quan

  • Machine Learning
  • Business Rule
  • Decision Support System (DSS)
  • Decision Tree
  • Game Theory
  • Decision Theory
  • Expert Automation and Augmentation Software (EAAS)
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering

Source: Decision Automation là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post