Định nghĩa Decision Theory là gì?

Decision TheoryLý thuyết quyết định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Decision Theory – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quyết định lý thuyết là một nghiên cứu về sự lựa chọn hợp lý của một đại lý có hỗ trợ tất cả các loại tiến bộ trong công nghệ như làm việc trên máy học và trí tuệ nhân tạo. vẻ Quyết định lý thuyết như thế nào quyết định được thực hiện, nhiều quyết định ảnh hưởng đến nhau, và làm thế nào các bên đưa ra quyết định đối phó với sự không chắc chắn như thế nào.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quyết định lý thuyết liên quan đến lý thuyết quyết định bản quy phạm hoặc quy tắc, trong đó cung cấp các mô hình tối ưu quyết định. Nó cũng bao gồm lý thuyết quyết định mô tả rằng sau từ quan sát. Một trong những loại lý thuyết có thể được áp dụng cho các loại hình công nghệ – ví dụ, rất nhiều các hệ thống phần mềm doanh nghiệp được cung cấp bởi các nhà cung cấp được mô tả như là công cụ hỗ trợ quyết định – và do đó một cách hợp lý, các kỹ sư của họ sẽ được hưởng lợi từ một nghiên cứu về lý thuyết quyết định.

What is the Decision Theory? – Definition

Decision theory is a study of an agent’s rational choices that supports all kinds of progress in technology such as work on machine learning and artificial intelligence. Decision theory looks at how decisions are made, how multiple decisions influence one another, and how decision-making parties deal with uncertainty.

Understanding the Decision Theory

Decision theory involves normative or prescriptive decision theory, which provides models for optimal decision-making. It also includes descriptive decision theory that follows from observation. Either of these types of theory can be applied to different types of technologies – for instance, many of the enterprise software systems offered by vendors are described as decision support tools – and so logically, their engineers would benefit from a study of decision theory.

Thuật ngữ liên quan

  • Rational Agent
  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Decision Automation
  • Deep Learning
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System
  • Pervasive Computing
  • Skunkworks

Source: Decision Theory là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post