Định nghĩa Deconvolutional Neural Network (DNN) là gì?

Deconvolutional Neural Network (DNN)Deconvolutional Neural Network (DNN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deconvolutional Neural Network (DNN) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mạng lưới thần kinh deconvolutional là một mạng lưới thần kinh mà thực hiện một mô hình chập ngược. Một số chuyên gia đề cập đến công việc của một mạng lưới thần kinh deconvolutional như xây dựng các lớp từ một hình ảnh trong một chiều hướng đi lên, trong khi những người khác mô tả mô hình deconvolutional là “kỹ thuật đảo ngược” các thông số đầu vào của một mô hình mạng thần kinh xoắn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mạng nơ-ron Deconvolutional thể được mô tả nhiều cách khác nhau. Nhiều người trong số những công cụ này sử dụng cùng loại của các bộ lọc như các mạng thần kinh chập nhưng sử dụng chúng khác nhau. Chuyên gia sử dụng những ý tưởng như lan truyền ngược và đảo ngược lọc cùng với các kỹ thuật như sải bước và đệm để xây dựng mô hình chuyển vị xoắn.

What is the Deconvolutional Neural Network (DNN)? – Definition

A deconvolutional neural network is a neural network that performs an inverse convolution model. Some experts refer to the work of a deconvolutional neural network as constructing layers from an image in an upward direction, while others describe deconvolutional models as “reverse engineering” the input parameters of a convolutional neural network model.

Understanding the Deconvolutional Neural Network (DNN)

Deconvolutional neural networks can be described many different ways. Many of these tools use the same types of filters as convolutional neural networks but use them differently. Professionals utilize ideas like backpropagation and reverse filtering along with techniques like striding and padding to build transposed convolutional models.

Thuật ngữ liên quan

  • Convolutional Neural Network (CNN)
  • Deep Convolutional Inverse Graphics Network (DC-IGN)
  • Neural Turing Machine (NTM)
  • Recurrent Neural Network (RNN)
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System
  • Pervasive Computing
  • Skunkworks

Source: Deconvolutional Neural Network (DNN) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post