Định nghĩa Deep Neural Network là gì?

Deep Neural NetworkSâu Neural Network. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deep Neural Network – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mạng lưới thần kinh sâu là một mạng lưới thần kinh với một mức độ nhất định của sự phức tạp, một mạng lưới thần kinh với hơn hai lớp. Sâu mạng thần kinh sử dụng mô hình toán học phức tạp để xử lý dữ liệu theo những cách phức tạp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mạng lưới thần kinh, nói chung, là một công nghệ xây dựng để mô phỏng hoạt động của não người – đặc biệt, nhận dạng mẫu và sự di chuyển của đầu vào thông qua các lớp khác nhau của các kết nối thần kinh mô phỏng.

What is the Deep Neural Network? – Definition

A deep neural network is a neural network with a certain level of complexity, a neural network with more than two layers. Deep neural networks use sophisticated mathematical modeling to process data in complex ways.

Understanding the Deep Neural Network

A neural network, in general, is a technology built to simulate the activity of the human brain – specifically, pattern recognition and the passage of input through various layers of simulated neural connections.

Thuật ngữ liên quan

  • Machine Learning
  • Machine Learning as a Service (MLaaS)
  • Deep Learning
  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Convolutional Neural Network (CNN)
  • Deep Residual Network (Deep ResNet)
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System

Source: Deep Neural Network là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post