Định nghĩa Deep Residual Network (Deep ResNet) là gì?

Deep Residual Network (Deep ResNet)Sâu dư Network (sâu ResNet). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deep Residual Network (Deep ResNet) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mạng lưới dư sâu (ResNet sâu) là một loại mạng nơron chuyên giúp để xử lý các nhiệm vụ học tập sâu phức tạp hơn và các mô hình. Nó đã nhận được khá nhiều sự chú ý tại hội nghị CNTT gần đây, và đang được xem xét để giúp với việc đào tạo các mạng sâu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong các mạng học sâu, một khuôn khổ học tập còn giúp duy trì kết quả tốt thông qua một mạng lưới với nhiều lớp. Một vấn đề thường được trích dẫn bởi các chuyên gia là với mạng lưới sâu bao gồm nhiều hàng chục lớp, độ chính xác có thể trở nên bão hòa, và một số suy thoái có thể xảy ra. Một số nói về một vấn đề khác nhau gọi là “biến mất dốc”, trong đó sự biến động độ dốc trở nên quá nhỏ để có thể ngay lập tức hữu ích.

What is the Deep Residual Network (Deep ResNet)? – Definition

A deep residual network (deep ResNet) is a type of specialized neural network that helps to handle more sophisticated deep learning tasks and models. It has received quite a bit of attention at recent IT conventions, and is being considered for helping with the training of deep networks.

Understanding the Deep Residual Network (Deep ResNet)

In deep learning networks, a residual learning framework helps to preserve good results through a network with many layers. One problem commonly cited by professionals is that with deep networks composed of many dozens of layers, accuracy can become saturated, and some degradation can occur. Some talk about a different problem called “vanishing gradient” in which the gradient fluctuations become too small to be immediately useful.

Thuật ngữ liên quan

  • Deep Learning
  • Deep Neural Network
  • Deep Stubborn Network (StubNet)
  • Machine Learning
  • Gradient Descent Algorithm
  • Layer 1
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System

Source: Deep Residual Network (Deep ResNet) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post