Định nghĩa Deep Stubborn Network (StubNet) là gì?

Deep Stubborn Network (StubNet)Sâu Cứng đầu Network (StubNet). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deep Stubborn Network (StubNet) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mạng bướng bỉnh sâu được mô hình có hỗ trợ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong cách quan trọng mạng. Trong các mạng này, các thành phần mạng khác nhau làm việc chống lại chính mình để tạo ra kết quả tinh chế hơn. mạng bướng bỉnh sâu đã được ca ngợi là một sự đổi mới quan trọng trong việc học máy.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng của các mạng bướng bỉnh sâu được dựa trên ý tưởng về mạng gây tranh cãi sinh sản. Các mạng gây tranh cãi sinh sản bao gồm hai thành phần: một máy phát điện và một động cơ phân biệt đối xử. Máy phát điện cố gắng để đánh lừa các công cụ phân biệt đối xử vì nó chọn giữa các kết quả hợp pháp và tổng hợp.

What is the Deep Stubborn Network (StubNet)? – Definition

Deep stubborn networks are networking models that support the evolution of artificial intelligence in key ways. In these networks, different network components work against themselves to produce more refined results. Deep stubborn networks have been hailed as an important innovation in machine learning.

Understanding the Deep Stubborn Network (StubNet)

The idea of the deep stubborn networks is based on the idea of generative adversarial networks. These generative adversarial networks include two components: a generator and a discriminatory engine. The generator tries to fool the discriminatory engine as it chooses between legitimate and synthetic results.

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Intelligence (AI)
  • Strong Artificial Intelligence (Strong AI)
  • Generative Adversarial Network (GAN)
  • Machine Learning
  • IBM Watson Supercomputer
  • Algorithm
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System

Source: Deep Stubborn Network (StubNet) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post