Định nghĩa Digital Economy là gì?

Digital EconomyKinh tế kỹ thuật số. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Digital Economy – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các “nền kinh tế số” là một thuật ngữ cho tất cả những quá trình kinh tế, giao dịch, tương tác và hoạt động dựa trên các công nghệ kỹ thuật số. Nền kinh tế kỹ thuật số là khác nhau từ các nền kinh tế Internet trong đó các nền kinh tế internet dựa trên khả năng kết nối Internet, trong khi các nền kinh tế kỹ thuật số được phạm vi rộng hơn dựa trên bất kỳ của nhiều công cụ kỹ thuật số được sử dụng trong thế giới kinh tế hiện nay.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Như một thuật ngữ cho tất cả các đóng góp của công nghệ kỹ thuật số đã làm cho nền kinh tế, thuật ngữ “kinh tế kỹ thuật số” là khá rộng. Nó thường được gán cho Don Tapscott trong cuốn sách 1995 của ông có tựa đề “Nền kinh tế kỹ thuật số:. Promise và Peril trong kỷ nguyên Networked Intelligence” Kể từ đó, nhiều người đã sử dụng nó theo những cách khác nhau để mô tả hoạt động kinh tế và các hiện tượng công nghệ dựa trên.

What is the Digital Economy? – Definition

The “digital economy” is a term for all of those economic processes, transactions, interactions and activities that are based on digital technologies. The digital economy is different from the internet economy in that the internet economy is based on internet connectivity, whereas the digital economy is more broadly based on any of the many digital tools used in today’s economic world.

Understanding the Digital Economy

As a term for all of the contributions that digital technologies have made to economies, the term “digital economy” is fairly broad. It is often attributed to Don Tapscott in his 1995 book entitled “The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence.” Since then, many have used it in different ways to describe tech-based economic activity and phenomena.

Thuật ngữ liên quan

  • App Economy
  • Algorithm Economy
  • Advanced Metering Infrastructure (AMI)
  • Machine to Machine (M2M)
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing
  • Cloud Portability
  • Composite Applications

Source: Digital Economy là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post