Định nghĩa DNA Digital Data Storage là gì?

DNA Digital Data StorageLưu trữ dữ liệu kỹ thuật số ADN. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DNA Digital Data Storage – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

DNA lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số là ý tưởng của mã hóa dữ liệu nhị phân trong một phân tử ADN và sợi. Đó là một lý thuyết tiên tiến dung lượng lưu trữ dữ liệu thể hiện biên giới mới của nơi mà công nghệ đang diễn ra trong thế kỷ 21 cùng với những tiến bộ lý thuyết lớn khác như điện toán lượng tử.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sức mạnh to lớn của lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số DNA chủ yếu liên quan đến tiềm năng để phù hợp với một lượng lớn dữ liệu vào không gian lưu trữ vô cùng nhỏ. Các nhà khoa học ước tính rằng lượng thực tế vô hạn của dữ liệu có thể được lưu trữ trong một vài gram DNA bằng cách dịch các dữ liệu nhị phân thành bốn loại protein DNA trong sợi, và chất tạo phân tử DNA để phù hợp. Quá trình xây dựng DNA vật lý là những gì lưu trữ kỹ thuật số ADN được dựa trên, và vẫn đang trong một giai đoạn rất lý thuyết. Mặc dù các nhà khoa học đã trở thành có thể để thao tác DNA và thậm chí xây dựng nó, ý tưởng về lưu trữ kỹ thuật số DNA vẫn còn trong giai đoạn phôi thai và đang được đánh giá theo trường hợp sử dụng lý thuyết của nó.

What is the DNA Digital Data Storage? – Definition

DNA digital data storage is the idea of encoding binary data in a DNA molecule and strand. It is a cutting-edge theory of data storage that represents the new frontier of where technology is going in the 21st century along with other major theoretical advances like quantum computing.

Understanding the DNA Digital Data Storage

The tremendous power of DNA digital data storage is largely linked to the potential to fit tremendous amounts of data into extremely small storage spaces. Scientists estimate that practically infinite amounts of data can be stored in several grams of DNA by translating the binary data into the four categories of DNA proteins in the strand, and physically creating DNA molecules to match. This process of physical DNA construction is what DNA digital storage is based on, and is still in a very theoretical stage. Although scientists have become able to manipulate DNA and even build it, the idea of DNA digital storage is still in its infancy and being evaluated according to its theoretical use cases.

Thuật ngữ liên quan

  • DNA Computing
  • Genealogical Data Communication (GEDCOM)
  • Genetic Algorithm
  • Biohacking
  • Memory Address
  • Alan Turing
  • Digital
  • Cumulative Incremental Backup
  • Data at Rest
  • Data Integrity

Source: DNA Digital Data Storage là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post