Định nghĩa Dogfooding là gì?

DogfoodingDogfood. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dogfooding – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thuật ngữ “dogfooding” là một tiếng lóng CNTT cho việc sử dụng các sản phẩm của chính mình. Trong một số sử dụng, nó ngụ ý rằng các nhà phát triển hoặc các công ty đang sử dụng các sản phẩm riêng của họ để làm việc ra lỗi, như trong thử nghiệm beta. Một lợi ích của dogfood là nó cho thấy một công ty là tự tin về sản phẩm của mình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc sử dụng ban đầu của dogfood hạn thường được truy trở lại cho người quản lý của Microsoft Paul Maritz, ai, vào năm 1988, sử dụng nó để thử thách nhân viên nội bộ của Microsoft để sử dụng sản phẩm của công ty.

What is the Dogfooding? – Definition

The term “dogfooding” is an IT slang for the use of one’s own products. In some uses, it implies that developers or companies are using their own products to work out bugs, as in beta testing. One benefit of dogfooding is that it shows that a company is confident about its products.

Understanding the Dogfooding

The initial use of the term dogfooding is often traced back to Microsoft manager Paul Maritz, who, in 1988, used it to challenge Microsoft’s internal employees to use the company’s products.

Thuật ngữ liên quan

  • Outsourced Product Development (OPD)
  • DevOps
  • Prototyping
  • User Acceptance Testing (UAT)
  • Microsoft Virtual Server
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper
  • Expansion Bus

Source: Dogfooding là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post