Định nghĩa Duck là gì?

DuckCon vịt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Duck – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong lĩnh vực CNTT, người ta có thể nghe các chuyên gia sử dụng từ “vịt” bằng hiện vật của một cách bất thường – một “vịt” tính năng là một tính năng không cần thiết mà có thể được đưa vào một dự án, với mục đích thu hút sự chú ý ra khỏi bất kỳ thay đổi khác mà khách hàng , nhà sản xuất hoặc các bên thứ ba khác có thể yêu cầu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phần của truyền thuyết đô thị xung quanh tính năng “vịt” quay ngược lại một câu chuyện về sự phát triển của một trò chơi Battle Chess một số thập kỷ trước đây. Câu chuyện kể rằng một trong những lập trình viên chèn một vịt hoạt hình thành chuỗi hình ảnh động trong một cách như vậy mà nó có thể dễ dàng được gỡ bỏ, với ý định cho phép các bên thứ ba để thay đổi theo yêu cầu mà không cần thiết phiền xung quanh với những gì mà các lập trình viên cưa như một cách hoàn hảo đủ kết quả. Trong câu chuyện này, những người đã đánh giá dự án nói rằng nó là hoàn hảo, nhưng các lập trình viên cần thiết để “chỉ thoát khỏi con vịt.” Ý tưởng này bị mắc kẹt, và bây giờ các lập trình viên có thể thêm “vịt” tính năng như một cách để làm cho dự án phát triển hiệu quả hơn.

What is the Duck? – Definition

In IT, one might hear professionals using the word “duck” in kind of an unusual way – a “duck” feature is an unnecessary feature that might be put into a project, with the intention of drawing attention away from any other changes that clients, producers or other third parties might request.

Understanding the Duck

Part of the urban legend around the “duck” feature goes back to a story about the development of a Battle Chess game some decades ago. The story goes that one of the programmers inserted an animated duck into the animation sequence in such a way that it could easily be removed, with the intention of allowing third parties to request changes without unnecessarily messing around with what the programmers saw as a perfectly sufficient result. In this story, those who were evaluating the project said it was perfect, but the programmers needed to “just get rid of the duck.” This idea stuck, and now programmers might add “duck” features as a way to make project development more efficient.

Thuật ngữ liên quan

  • Feature Creep
  • Creeping Featuritis
  • Outsourced Product Development (OPD)
  • Character Animation
  • Bag On The Side
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: Duck là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , ,