Định nghĩa Dynamic Host Configuration Protocol Server (DHCP Server) là gì?

Dynamic Host Configuration Protocol Server (DHCP Server)Dynamic Host Configuration Protocol Server (DHCP Server). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dynamic Host Configuration Protocol Server (DHCP Server) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một chủ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) là một thiết bị hoặc hệ thống kiểm soát DHCP. Nó gán địa chỉ IP cho các máy khách kết nối với nó để cho những khách hàng để trở thành một phần của mạng. Các máy chủ DHCP làm giảm đáng kể những nỗ lực cấu hình vì người quản trị không nhất thiết phải tự gán mỗi máy tính với địa chỉ IP và các thiết lập IP khác có liên quan.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mảnh thiết bị mạng thường DHCP server mình. Điều này làm cho ý nghĩa vì hầu hết các thiết bị mạng, đặc biệt là các bộ định tuyến, được kết nối với tất cả khách hàng và họ đóng vai trò là các trung tâm tốt nhất đã cho ra DHCP cho thuê với các máy tính khách hàng. Đây cũng có thể được thực hiện bằng máy tính và thậm chí cả các máy ảo đã được thiết lập để hoạt động như các máy chủ DHCP. Một ví dụ điển hình của việc này là một domain controller trong một mạng Windows; nó có thể hoạt động như một máy chủ DHCP, đưa ra DHCP cho thuê với các máy tính của khách hàng cũng như đóng vai trò thực hiện chứng thực đối với an ninh và bản sắc.

What is the Dynamic Host Configuration Protocol Server (DHCP Server)? – Definition

A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server is a device or system which controls DHCP. It assigns IP addresses to client computers that connect to it in order for those clients to become part of the network. The DHCP server considerably reduces configuration efforts because an administrator does not have to manually assign each computer with IP addresses and other IP-related settings.

Understanding the Dynamic Host Configuration Protocol Server (DHCP Server)

Pieces of network equipment are often DHCP servers themselves. This makes sense since most networking equipment, especially routers, are connected to all clients and they serve as the best hubs for giving out DHCP leases to client computers. This can also be done by computers and even virtual machines that have been set up to act as DHCP servers. A good example of this is a domain controller in a Windows network; it can act as a DHCP server, giving out DHCP leases to client computers as well as act as authenticator for security and identity.

Thuật ngữ liên quan

  • Network
  • Internet Protocol Address (IP Address)
  • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
  • Internet Protocol Version 4 (IPv4)
  • Internet Protocol Version 6 (IPv6)
  • Router
  • Switch
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: Dynamic Host Configuration Protocol Server (DHCP Server) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post