Định nghĩa Echo State Network (ESN) là gì?

Echo State Network (ESN)Mạng Nhà nước Echo (ESN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Echo State Network (ESN) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mạng lưới nhà nước echo (ESN) là một loại đặc biệt của mạng lưới thần kinh tái phát được thiết kế để giúp các kỹ sư có được những lợi ích của loại mạng này, nếu không có những thách thức trong việc đào tạo các loại truyền thống khác của mạng lưới thần kinh tái phát. Nó được kết nối với các ý tưởng của máy tính chứa, và triết lý chung của phát triển kết quả học tập từ tế bào thần kinh ngẫu nhiên cố định.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhìn chung, giao dịch nhà nước vang mạng với một, lớn, cố định mạng thần kinh tái phát ngẫu nhiên trong đó mỗi tế bào thần kinh nhận được một tín hiệu phản ứng phi tuyến tính, và khả năng kết nối và trọng lượng của tế bào thần kinh được cố định và phân công ngẫu nhiên. Bằng cách giao dịch với khối lượng đầu vào theo cách này, mạng lưới bang vang đạt được một loại loại linh hoạt của học tập.

What is the Echo State Network (ESN)? – Definition

An echo state network (ESN) is a particular sort of recurrent neural network that is designed to help engineers get the benefits of this network type, without some of the challenges in training other traditional types of recurrent neural networks. It is connected to the idea of reservoir computing, and the general philosophy of developing learning results from fixed random neurons.

Understanding the Echo State Network (ESN)

In general, the echo state network deals with a random, large, fixed recurrent neural network where each neuron gets a non-linear response signal, and the connectivity and weights of neurons are fixed and assigned randomly. By dealing with input weights this way, the echo state network achieves a sort of flexible type of learning.

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Recurrent Neural Network (RNN)
  • Neural Turing Machine (NTM)
  • Deep Neural Network
  • Weight
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System
  • Pervasive Computing

Source: Echo State Network (ESN) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post