Định nghĩa Edge Detection là gì?

Edge DetectionCạnh Detection. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Edge Detection – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phát hiện cạnh là một quá trình áp dụng cho xử lý hình ảnh kỹ thuật số. Nó thực sự là một cái tên cho một tập hợp các thuật toán và công cụ mà làm một điều đặc biệt – tăng cường các cạnh của các đối tượng trong một hình ảnh bằng cách sử dụng mô hình toán học.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phát hiện cạnh được xây dựng thành nhiều TV mới. Nó thường được sử dụng trong ngành công nghiệp phần mềm, và là một phần của một hồ bơi lớn hơn của các bộ lọc và kỹ thuật mà đã được đi tiên phong thông qua việc sử dụng các công nghệ mới như mạng nơ-ron. Một mạng lưới thần kinh chập áp dụng nhiều bộ lọc và quy trình để một hình ảnh để cố gắng tăng cường xử lý hình ảnh máy tính.

What is the Edge Detection? – Definition

Edge detection is a process applied to digital image processing. It is really a name for a collection of algorithms and tools that do a particular thing – enhancing the edges of objects in an image by using mathematical models.

Understanding the Edge Detection

Edge detection is built into many new televisions. It is commonly used in the software industry, and is one part of a larger pool of filters and techniques that have been pioneered through the use of new technologies like neural networks. A convolutional neural network applies many filters and processes to an image to try to enhance computer image processing.

Thuật ngữ liên quan

  • Graphics
  • Image Processing
  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Convolutional Neural Network (CNN)
  • Image Enhancement
  • Image Filter
  • Computer Vision
  • Machine Vision (MV)
  • Alan Turing
  • Boolean Logic

Source: Edge Detection là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post