Định nghĩa Edge Scoring là gì?

Edge ScoringCạnh chấm điểm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Edge Scoring – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Điểm cạnh dùng để chỉ một loại chế biến rằng Internet của sự vật (IOT) các thiết bị có thể làm. Với xử lý cạnh, thiết bị có thể thực sự thực hiện
phân tích ngay tại đó, nơi dữ liệu được thu thập, thay vì gửi lại dữ liệu đến một trung tâm
xử lý tất cả các xử lý máy. Điều này tiết kiệm rất nhiều băng thông và
sức mạnh xử lý bằng cách phân phối tính toán.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Điểm cạnh là quá trình phân tích giảm tải
chế biến với các thiết bị IOT thay vì chỉ có họ gửi dữ liệu trở lại được
xử lý bởi hệ thống. Này có lợi thế về sức mạnh tính toán rằng rất nhiều
thiết bị IOT có bằng cách sử dụng một hình thức xử lý cạnh. Điều này làm cho nó nhiều hơn
hiệu quả để triển khai mạng IOT, vì không có càng nhiều nhu cầu
Máy cống hiến hoàn toàn cho công việc xử lý phân tích. Kể từ khi các cảm biến
có thể gửi rất nhiều dữ liệu, nó làm giảm tải trên mạng.

What is the Edge Scoring? – Definition

Edge scoring refers to a type of processing that internet of things (IoT) devices can do. With edge processing, devices can actually perform the
analytics right there, where the data is collected, instead of sending the data back to a central
machine handling all the processing. This saves a lot of bandwidth and
processing power by distributing computation.

Understanding the Edge Scoring

Edge scoring is the process of offloading analytics
processing to IoT devices rather than just having them send back data to be
processed by systems. This takes advantage of the computing power that a lot of
IoT devices have by using a form of edge processing. This makes it more
efficient to deploy IoT networks, since there is not as much of a need to
dedicate machines solely to the task of handling analytics. Since these sensors
can send a lot of data, it lessens the load on a network.

Thuật ngữ liên quan

  • Edge Analytics
  • Internet of Things (IoT)
  • Edge Device
  • Distributed Computing System
  • Internet of Things Analytics (IoT Analytics)
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet

Source: Edge Scoring là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post