Định nghĩa Elixir là gì?

ElixirThuốc rượu ngâm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Elixir – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Elixir là một ngôn ngữ lập trình chạy trên một môi trường máy ảo Erlang và giúp cho các ứng dụng quy mô. Là một ngôn ngữ chức năng động sử dụng một mô hình máy ảo, Elixir được mô tả là một ngôn ngữ kịch bản đó là một thay thế cho chỉ sử dụng JavaScript và Python hoặc ngôn ngữ thông dịch khác cho just-in-time biên dịch.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các chuyên gia mô tả Elixir như là hữu ích trong việc xây dựng các ứng dụng fault-tolerant. Một lần nữa, nó rất hữu ích trong việc thúc đẩy khả năng mở rộng và bằng văn bản các ứng dụng web đồng thời.

What is the Elixir? – Definition

Elixir is a programming language that runs on an Erlang virtual machine environment and helps to scale applications. As a dynamic functional language utilizing a VM model, Elixir is described as a scripting language that’s an alternative to using only JavaScript and Python or other interpreted languages for just-in-time compiling.

Understanding the Elixir

Experts describe Elixir as being useful in building fault-tolerant applications. Again, it’s useful in promoting scalability and in writing concurrent web applications.

Thuật ngữ liên quan

  • VM Rightsizing
  • VM Sprawl
  • Virtual Machine (VM)
  • Erlang Programming Language
  • Programming
  • Programming Language
  • Python
  • Ruby
  • Programmer
  • Commit

Source: Elixir là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , ,