Định nghĩa Email Harvester là gì?

Email HarvesterEmail Harvester. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Email Harvester – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một gặt đập email là một phần của phần mềm có sử dụng phương tiện khác nhau để thu thập địa chỉ email từ dữ liệu công cộng. Những công nghệ này bao gồm các loại khác nhau của chương trình và nhện rằng các khu vực bò hoặc các diễn đàn như USENET, Craigslist hoặc các khu vực web khác tới địa chỉ email có được cho danh sách gửi thư hoặc thư rác, cũng như mục đích khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Loại khác nhau của máy gặt đập liên email có sẵn, bao gồm cả máy gặt đập liên email nguồn mở và miếng độc quyền của phần mềm. Họ có thể được chuyển giao hoặc bán trên “mũ đen” những địa chỉ internet. Một số được xây dựng cho các trang web cụ thể như Craigslist hay Facebook. Những người đang tìm đến các địa chỉ email với số lượng lớn thu thập cũng có thể sử dụng những thứ như một cuộc tấn công thu hoạch thư tới địa chỉ email của tôi, hoặc chỉ đơn giản là mua danh sách từ các bên khác. Vấn đề thu hoạch email và số lượng lớn email gửi tăng lương lo ngại về hiểm họa từ Internet và những gì được coi là đạo đức trên web.

What is the Email Harvester? – Definition

An email harvester is a piece of software that uses various means to collect email addresses from public data. These technologies include different types of bots and spiders that crawl areas or forums like USENET, Craigslist or other web areas to acquire email addresses for mailing lists or spam, as well as other purposes.

Understanding the Email Harvester

Different types of email harvesters are available, including open-source email harvesters and proprietary pieces of software. They may be transferred or sold on certain “black hat” internet sites. Some were built for specific websites such as Craigslist or Facebook. Those who are looking to collect bulk email addresses can also use things like a directory harvest attack to mine email addresses, or simply buy lists from other parties. The issue of email harvesting and bulk email sending raises concerns about internet privacy and what is considered ethical on the web.

Thuật ngữ liên quan

  • Email Harvesting
  • Email Thread
  • Opt-In Email
  • Spam
  • Directory Harvest Attack (DHA)
  • Facebook
  • Email Thread
  • Event-Triggered Email
  • Viral Marketing
  • Anti-Spam

Source: Email Harvester là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post