Định nghĩa Emotion Recognition là gì?

Emotion RecognitionEmotion Recognition. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Emotion Recognition – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Công nhận cảm xúc là một kỹ thuật được sử dụng trong phần mềm cho phép một chương trình để “đọc” cảm xúc trên khuôn mặt người sử dụng xử lý hình ảnh tiên tiến. Các công ty đã được thử nghiệm với kết hợp thuật toán phức tạp với các kỹ thuật xử lý hình ảnh đó đã nổi lên trong những năm mười vừa qua để hiểu thêm về những gì một hình ảnh hoặc một đoạn video của khuôn mặt của một người cho chúng ta biết về cách anh / cô ấy là cảm giác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Với những tiến bộ trong công nghệ, phần mềm nhận dạng cảm xúc đã trở nên rất có khả năng. Bên cạnh khả năng của mình để theo dõi nét mặt cơ bản cho cảm xúc như buồn bã, hạnh phúc, giận dữ, bất ngờ, vv phần mềm nhận dạng cảm xúc cũng có thể nắm bắt được những gì các chuyên gia gọi là “vi-biểu” hoặc tín hiệu ngôn ngữ cơ thể tinh tế mà có thể phản bội tình cảm của một cá nhân mà không cần mình / kiến ​​thức của mình.

What is the Emotion Recognition? – Definition

Emotion recognition is a technique used in software that allows a program to “read” the emotions on a human face using advanced image processing. Companies have been experimenting with combining sophisticated algorithms with image processing techniques that have emerged in the past ten years to understand more about what an image or a video of a person’s face tells us about how he/she is feeling.

Understanding the Emotion Recognition

With advances in technology, emotion recognition software has become very capable. Besides its ability to track basic facial expressions for emotion such as sadness, happiness, anger, surprise, etc., emotion recognition software can also capture what experts call “micro-expressions” or subtle body language cues that may betray an individual’s feelings without his/her knowledge.

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Intelligence (AI)
  • Gesture Recognition
  • Image Processing
  • Facial Recognition Software
  • Affective Computing
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System
  • Pervasive Computing

Source: Emotion Recognition là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post