Định nghĩa Empowered Edge là gì?

Empowered EdgeTrao quyền Cạnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Empowered Edge – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cạnh trao quyền là một thuật ngữ trong lĩnh vực CNTT được sử dụng để nói về việc trao quyền cho máy tính tập trung hóa được phân phối tới các cạnh của một mạng, đối với người dùng cuối và các thiết bị người dùng cuối. Nó là một khái niệm quan trọng trong việc quản lý thiết bị trong đám mây và tuổi tác dữ liệu lớn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng về cạnh trao quyền là các kỹ sư và các doanh nghiệp đang đặt giao dịch tính toán hơn và truyền tải dữ liệu đáng kể ở rìa của một hệ thống ngày càng phức tạp của các nút mạng. Một trong những thách thức lớn đối phó với mạng Internet của sự vật (IOT) đang quản lý một mạng lưới phân cấp. cạnh trao quyền giúp bạn đạt được các mục tiêu an ninh và hiệu quả.

What is the Empowered Edge? – Definition

Empowered edge is a term in IT that is used to talk about empowering computing centralization that is distributed toward the edge of a network, toward the end user and the end user device. It is a key concept in device management in the cloud and big data age.

Understanding the Empowered Edge

The idea of empowered edge is that engineers and enterprises are putting more computing transactions and significant data transfers at the edge of an increasingly complex system of network nodes. One of the major challenges of dealing with the internet of things (IoT) is managing a decentralized network. Empowered edge helps to achieve security and efficiency goals.

Thuật ngữ liên quan

  • Edge Computing
  • Edge Analytics
  • Cloud
  • Cloud Computing
  • Big Data
  • Internet of Things (IoT)
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability

Source: Empowered Edge là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post