Định nghĩa Enterprise Database là gì?

Enterprise DatabaseCơ sở dữ liệu doanh nghiệp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Enterprise Database – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cơ sở dữ liệu doanh nghiệp được sử dụng bởi các doanh nghiệp và các tổ chức lớn để quản lý bộ sưu tập khổng lồ của họ về dữ liệu. một cơ sở dữ liệu như vậy sẽ giúp công ty nâng cao hiệu quả của họ. Một cơ sở dữ liệu doanh nghiệp là đủ mạnh mẽ để xử lý thành công các truy vấn của nhiều người dùng cùng một lúc, và có khả năng xử lý một loạt các 100 đến 10.000 người dùng cùng một lúc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp được sử dụng rộng rãi bởi các doanh nghiệp để lập chiến lược, kế hoạch và chuẩn hóa thông lệ. Họ chủ yếu được sử dụng để tăng cường hiệu quả trong công ty. Bằng cách giảm chi phí, họ giúp đỡ trong việc thúc đẩy tính hiệu quả trong một tổ chức.

What is the Enterprise Database? – Definition

An enterprise database is used by enterprises and large organizations to manage their huge collection of data. Such a database helps companies improve their efficiency. An enterprise database is robust enough to successfully handle the queries of multiple users simultaneously, and is capable of handling a range of 100 to 10,000 users at a time.

Understanding the Enterprise Database

Enterprise databases are widely used by enterprises in order to strategize, plan and standardize practices. They are primarily employed to boost efficiency in the company. By reducing costs, they help in promoting the effectiveness within an organization.

Thuật ngữ liên quan

  • Database (DB)
  • Data
  • Software
  • Query
  • Database Management System (DBMS)
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit
  • Clustering
  • Cardinality

Source: Enterprise Database là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post