Định nghĩa Enterprise File Synchronization and Sharing (EFSS) là gì?

Enterprise File Synchronization and Sharing (EFSS)Doanh nghiệp tập tin đồng bộ hóa và chia sẻ (EFSS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Enterprise File Synchronization and Sharing (EFSS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Đồng bộ hóa doanh nghiệp tập tin và chia sẻ (EFSS) là một loại hệ thống doanh nghiệp giúp các công ty để cải thiện an ninh và tự do chia sẻ tài liệu, hình ảnh, video và tài sản dữ liệu khác. Đây là loại hệ thống phát sinh từ khả năng mới được đưa ra bởi thời đại của dữ liệu lớn và kết nối liên thông rộng hơn giữa các thiết bị.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tập tin doanh nghiệp đồng bộ hóa và chia sẻ hệ thống có tính năng cho phép để đồng bộ hóa file rất chuyên nghiệp và chia sẻ qua mạng. Mặt hàng như hội nhập, các API và cho phép người sử dụng được xây dựng trong các hệ thống này.

What is the Enterprise File Synchronization and Sharing (EFSS)? – Definition

Enterprise file synchronization and sharing (EFSS) is a type of enterprise system that helps companies to improve security and freely share documents, images, videos and other data assets. This type of system arose from new capabilities brought by the age of big data and broader interconnectivity between devices.

Understanding the Enterprise File Synchronization and Sharing (EFSS)

An enterprise file synchronization and sharing system has features that allow for sophisticated file synchronization and sharing across a network. Items like integration, APIs and user permissions are built into these systems.

Thuật ngữ liên quan

  • File Sharing
  • Enterprise 2.0
  • Enterprise Application (EA)
  • Online File Sharing
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key
  • Backsourcing

Source: Enterprise File Synchronization and Sharing (EFSS) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post