Định nghĩa Evercrack là gì?

EvercrackEvercrack. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Evercrack – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

“Evercrack” là một thuật ngữ tiếng lóng để sử dụng gây nghiện của một trong những massive multiplayer game nhập vai trực tuyến đầu tiên hoặc MMORPG, chính thức mang tên EverQuest. EverQuest được phát hành tháng 3 năm 1999 là MMORPG lớn thứ hai sau Ultima Online. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu thu hút hơn 400.000 người chơi trực tuyến trong những năm đầu của thiên niên kỷ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thuật ngữ “Evercrack” mô tả một loại cụ thể của chứng nghiện trò chơi video. Do vũ trụ phong phú của EverQuest, người chơi thường bị để tham gia vào trò chơi mà họ sẽ làm tổn hại các hoạt động thực tế của mình để thời gian ưu ái dành cho chơi EverQuest hay sáng tác nhân vật của họ. Trong thực tế, hiện tượng Evercrack là một trong những ví dụ sớm nhất về cách con người trong một cuộc đấu tranh thế giới ngày càng công nghệ với sự cân bằng các hoạt động thực tế và những kỹ thuật số.

What is the Evercrack? – Definition

“Evercrack” is a slang term for addictive use of one of the first massive multiplayer online role-playing games or MMORPGs, officially titled EverQuest. EverQuest was released in March 1999 as the second major MMORPG after Ultima Online. Eventually, the team garnered over 400,000 online players in the early years of the millennium.

Understanding the Evercrack

The term “Evercrack” describes a specific kind of video game addiction. Because of the rich universe of EverQuest, players often got so involved in the game that they would compromise their real-world activities to favor time spent on playing EverQuest or composing their characters. In fact, the Evercrack phenomenon is one of the earliest examples of how humans in an increasingly technological world struggle with the balance of real-world activities and digital ones.

Thuật ngữ liên quan

  • Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG)
  • Gaming
  • Gamification
  • Internet Addiction
  • Time Sink
  • Sound Card
  • C++ Software Engineer
  • Console Game
  • Arcade Game
  • Clan

Source: Evercrack là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post