Định nghĩa Expert Automation and Augmentation Software (EAAS) là gì?

Expert Automation and Augmentation Software (EAAS)Expert Tự động hóa và Augmentation phần mềm (EAAS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Expert Automation and Augmentation Software (EAAS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Expert Tự động hóa và Augmentation phần mềm (EAAS) là một loại tài nguyên phần mềm hoạt động trên quá trình tự động hoá các hành vi hoặc các nhiệm vụ cao nhận thức. Những loại chương trình phần mềm và hệ thống được cho là tiếp quản công việc của công nhân cổ trắng bán lành nghề trong nền kinh tế tri thức.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Expert Tự động hóa và Augmentation phần mềm có vẻ giống như một hương vị tầm thường của phần mềm trong súp bảng chữ cái chung của doanh nghiệp CNTT, nhưng nó là bất cứ điều gì nhưng phổ biến. Trong việc xây dựng trên sự thành công chưa từng thấy của máy học và công nghệ trí tuệ nhân tạo, EAAS là điều mà một số người trong ngành hy vọng sẽ thách thức rất nhiều dạng vai trò công việc chuyên môn trong tương lai gần. Expert Tự động hóa và Augmentation phần mềm công cụ có thể tự động hóa các quá trình như văn bản pháp lý, quy trình tuyển dụng, hoặc bằng văn bản tin tức. Các loại chiếm và xử lý thông tin cũng là dưới kính hiển vi.

What is the Expert Automation and Augmentation Software (EAAS)? – Definition

Expert Automation and Augmentation Software (EAAS) is a type of software resource that works on the process of automating highly cognitive behaviors or tasks. These types of software programs and systems are said to be taking over the work of semi-skilled white-collar workers in the knowledge economy.

Understanding the Expert Automation and Augmentation Software (EAAS)

Expert Automation and Augmentation Software might sound like a prosaic flavor of software in the general alphabet soup of enterprise IT, but it is anything but common. In building on the unprecedented success of machine learning and artificial intelligence technologies, EAAS is something that some industry insiders expect to challenge a vast variety of professional job roles in the near future. Expert Automation and Augmentation Software tools could automate processes like legal writing, hiring processes, or news writing. Various types of accounting and information processing are also under the microscope.

Thuật ngữ liên quan

  • Singularity
  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Machine Learning
  • Deep Learning
  • Automation
  • Decision Automation
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System

Source: Expert Automation and Augmentation Software (EAAS) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post