Định nghĩa Extreme Learning Machine (ELM) là gì?

Extreme Learning Machine (ELM)Cực Learning Machine (ELM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Extreme Learning Machine (ELM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Máy cực học tập (ELM) là một loại đặc biệt của thiết lập học máy trong đó một lớp duy nhất hoặc nhiều lớp được áp dụng. Các ELM bao gồm số lượng tế bào thần kinh tiềm ẩn trong đó các trọng đầu vào được lựa chọn ngẫu nhiên. Máy học cực sử dụng các khái niệm về chiếu ngẫu nhiên và đầu Perceptron mô hình để làm các loại cụ thể của giải quyết vấn đề.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các ELM là một mạng lưới thần kinh feedforward, có nghĩa là dữ liệu chỉ đi một cách thức thông qua hàng loạt các lớp. Cấu trúc ELM không đòi hỏi các thông số của lưới phải được điều chỉnh. Những người ủng hộ của tia lửa tranh luận rằng các mạng feedforward là, bằng nhiều cách, có khả năng làm tốt hơn mạng sử dụng lan truyền ngược, nơi luồng thông tin trở lại thông qua mạng. Tia lửa có thể hữu ích cho các nhiệm vụ phân loại, hồi quy logic, phân nhóm và nhiều hơn nữa.

What is the Extreme Learning Machine (ELM)? – Definition

The extreme learning machine (ELM) is a particular kind of machine learning setup in which a single layer or multiple layers apply. The ELM includes numbers of hidden neurons where the input weights are assigned randomly. Extreme learning machines use the concept of random projection and early perceptron models to do specific kinds of problem-solving.

Understanding the Extreme Learning Machine (ELM)

The ELM is a feedforward neural net, which means that data only goes one way through the series of layers. The ELM structure does not require the parameters of the net to be tuned. Proponents of ELMs argue that these feedforward networks are, in many ways, able to outperform networks using backpropagation, where information flows back through the network. ELMs can be useful for classification tasks, logical regression, clustering and more.

Thuật ngữ liên quan

  • Machine Learning
  • Deep Learning
  • Algorithm
  • Perceptron
  • Backpropagation
  • Echo State Network (ESN)
  • Liquid State Machine (LSM)
  • Weight
  • Computational Linguistics
  • Turing Test

Source: Extreme Learning Machine (ELM) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post