Định nghĩa Fileless Malware là gì?

Fileless MalwareFileless Malware. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fileless Malware – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phần mềm độc hại Fileless là một loại phần mềm độc hại mà hoạt động mà không cần dùng một tập tin thực thi truyền thống. Thay vào đó, fileless sử dụng phần mềm độc hại khai thác, macro hoặc các phương tiện khác để tạo ra một vector tấn công mà không có một tập tin thực thi được tải xuống và cài đặt bởi một người dùng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có rất nhiều loại khác nhau của fileless phần mềm độc hại. Nói chung, tin tặc có thể sử dụng một khai thác trong một ứng dụng hợp pháp mà tạo ra truy cập hoặc hoạt động trái phép. Ví dụ, sử dụng một macro hoặc gia hạn, tin tặc có thể tạo ra các kịch bản phần mềm độc hại mà không cần tải về một tập tin thực thi. Một số các cuộc tấn công phần mềm độc hại fileless được thực hiện với bộ nhớ hiện có. Những người khác có thể bao gồm các khía cạnh của giáo lừa đảo hoặc các loại social engineering hack. Tính chất chung là họ không bao gồm các loại truyền thống của phần mềm độc hại mà nằm trong một tập tin nhất định hoặc thư mục đó được chuyển thành một hệ thống sử dụng bởi sự kiện người dùng cụ thể.

What is the Fileless Malware? – Definition

Fileless malware is a type of malware that operates without the use of a traditional executable file. Instead, fileless malware uses exploits, macros or other means to generate an attack vector without an actual executable file being downloaded and installed by a user.

Understanding the Fileless Malware

There are many different kinds of fileless malware. In general, hackers can use an exploit in a legitimate application that creates unauthorized access or activity. For example, using a macro or extension, hackers can generate malware scripts without requiring the download of an executable file. Some fileless malware attacks are done with existing memory. Others may include aspects of spear-phishing or other types of social engineering hacking. The commonality is that they do not include the traditional type of malware which is resident on a given file or folder that gets transferred into a user system by specific user events.

Thuật ngữ liên quan

  • Malicious Software (Malware)
  • File
  • Executable (.EXE)
  • Attack Vector
  • Spear Phishing
  • Social Engineering
  • Polymorphic Malware
  • Armored Virus
  • Banker Trojan
  • Blended Threat

Source: Fileless Malware là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post