Định nghĩa Financial Modernization Act of 1999 là gì?

Financial Modernization Act of 1999Đạo luật Hiện đại hóa tài chính năm 1999. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Financial Modernization Act of 1999 – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hiện đại hóa tài chính Đạo luật năm 1999 là luật liên bang đòi hỏi đảm bảo an ninh dữ liệu người tiêu dùng bởi tất cả các tổ chức, các tổ chức tài chính và dịch vụ, bao gồm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, cho vay, môi giới, khai thuế và tư vấn tín dụng. Mỗi Đạo luật, các thành phần yêu cầu sự riêng tư như sau: Bảo mật tài chính Rule, Quy tắc an toàn và bảo vệ trò giả vờ. Giới thiệu với Thượng viện bởi Thượng nghị sĩ Phil Gramm, Đạo luật Hiện đại hóa tài chính năm 1999 đã được ký kết bởi Tổng thống Clinton và trở thành luật vào ngày 11, 1999. Đạo luật Hiện đại hóa tài chính của năm 1999 cũng được gọi là Gramm-Leach-Bliley hoặc Luật GLB.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Privacy Rule tài chính, trong đó đề cập đến quá trình thu thập và tiết lộ dữ liệu tài chính tiêu dùng cá nhân, áp dụng cho tất cả các tổ chức – ngay cả những người không cung cấp dịch vụ tài chính. Quy tắc này tập trung vào các giao dịch cung cấp thông tin, chứ không phải là bản chất của hoạt động của một tổ chức. Các Quy tắc an toàn giao đúng với các tổ chức tài chính và đòi hỏi phải thực hiện bảo vệ và duy trì để ngăn chặn hành vi trộm cắp dữ liệu người tiêu dùng. Trò giả vờ bảo vệ ngăn cản việc trao đổi trái phép và hành vi trộm cắp dữ liệu cá nhân và tài chính của người tiêu dùng.

What is the Financial Modernization Act of 1999? – Definition

The Financial Modernization Act of 1999 is a federal law that requires ensured consumer data security by all organizations, financial institutions and services, including banking, securities, insurance, lending, brokerage, tax preparation and credit counseling. Per the Act, privacy requirement components are as follows: Financial Privacy Rule, Safeguards Rule and Pretexting Protection. Introduced to the Senate by Senator Phil Gramm, the Financial Modernization Act of 1999 was signed by President Clinton and became law on November 11, 1999. The Financial Modernization Act of 1999 is also known as the Gramm-Leach-Bliley Act or GLB Act.

Understanding the Financial Modernization Act of 1999

The Financial Privacy Rule, which addresses the collection process and disclosure of personal consumer financial data, applies to all institutions – even those that do not provide financial services. This Rule focuses on informational transactions, rather than the nature of an organization’s activities. The Safeguards Rule deals strictly with financial institutions and requires safeguard implementation and maintenance to prevent consumer data theft. Pretexting Protection prevents the unauthorized exchange and theft of a consumer’s personal and financial data.

Thuật ngữ liên quan

  • Financial Malware
  • Financial Information Exchange (FIX)
  • Financial Products Markup Language (FpML)
  • Financial Information System (FIS)
  • Security Architecture
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: Financial Modernization Act of 1999 là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post