Định nghĩa Free and Open-Source Software (FOSS) là gì?

Free and Open-Source Software (FOSS)Miễn phí và mã nguồn mở phần mềm (FOSS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Free and Open-Source Software (FOSS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Miễn phí và phần mềm mã nguồn mở (FOSS) cho phép người sử dụng và lập trình viên để chỉnh sửa, chỉnh sửa hoặc sử dụng lại mã nguồn của phần mềm. Điều này cho phép các nhà phát triển có cơ hội để cải thiện chức năng chương trình bằng cách thay đổi nó.
Thuật ngữ “miễn phí” chỉ ra rằng phần mềm không có những hạn chế về quyền tác giả. Thuật ngữ “mã nguồn mở” chỉ ra các phần mềm ở dạng dự án của mình, tạo điều kiện cho phát triển phần mềm dễ dàng từ các nhà phát triển chuyên gia hợp tác trên toàn thế giới mà không cần cho kỹ thuật đảo ngược.
Miễn phí và phần mềm mã nguồn mở cũng có thể được gọi là / miễn phí miễn phí phần mềm mã nguồn mở (FOSS) hoặc phần mềm miễn phí / mã nguồn mở (F / OSS).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trước năm 1960, hầu hết các phần mềm đã công khai tiếp cận và miễn phí bởi vì các công cụ phần mềm đòi hỏi một nỗ lực phát triển tương đối đơn giản. Như sự phức tạp của các ứng dụng phần mềm phát triển, điều này dẫn đến những nỗ lực phát triển gói phần mềm lớn hơn, làm cho phần mềm cấp phép một xu hướng thị trường. Cuối cùng, các nhà phát triển tìm thấy các kỹ thuật để sử dụng phần mềm tránh multicomputer, chẳng hạn như sử dụng các khóa sản phẩm và kích hoạt Internet. Với việc sử dụng rộng rãi của Internet, những kỹ thuật này trở nên cần thiết cho các nhà phát triển để lấy lại lợi nhuận từ những nỗ lực của họ.
FOSS nổi lên như là kết quả của một nhu cầu miễn phí, nỗ lực hợp tác trong các dự án phức tạp và tốn kém. Hôm nay, nhiều dự án phần mềm nguồn mở có sẵn cho các nhà phát triển tích cực.

What is the Free and Open-Source Software (FOSS)? – Definition

Free and open-source software (FOSS) allows users and programmers to edit, modify or reuse the software’s source code. This gives developers the opportunity to improve program functionality by modifying it.
The term “free” indicates that the software does not have constraints on copyrights. The term “open source” indicates the software is in its project form, enabling easy software development from expert developers collaborating worldwide without any need for reverse engineering.
Free and open-source software may also be referred to as free/libre open-source software (FLOSS) or free/open-source software (F/OSS).

Understanding the Free and Open-Source Software (FOSS)

Before 1960, most software was openly accessible and free because software tools required a relatively simple development effort. As the complexity of software applications grew, this led to greater software package development efforts, making software licensing a market trend. Eventually, developers found techniques to avoid multicomputer software use, such as use of product keys and Internet activation. With the widespread use of the Internet, these techniques became essential for developers to regain profit from their efforts.
FOSS surfaced as a result of a need for free, collaborative effort in complicated and expensive projects. Today, many FOSS projects are available for active developers.

Thuật ngữ liên quan

  • Open Source
  • Visual Studio .NET
  • Product Key
  • Open Source Initiative (OSI)
  • Open-Source License
  • Open-Source Software (OSS)
  • Beggarware
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: Free and Open-Source Software (FOSS) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post