Định nghĩa Google Chromium là gì?

Google ChromiumGoogle Chromium. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Google Chromium – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Google Chromium là một phiên bản mã nguồn mở của trình duyệt Google Chrome. Những ngày dự án trở lại với năm 2008 – qua một loạt các năm, các nhà phát triển mã nguồn mở làm việc trên phiên bản Chromium rằng sẽ mang thiết kế mã nguồn mở để cung cấp trình duyệt của Google.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhiều câu hỏi xung quanh người sử dụng Google Chromium phải làm với những gì nó là – không phải ai cũng hiểu rằng nó thực chất là một phiên bản mã nguồn mở của trình duyệt mà đi cùng với sự phát triển của sản phẩm được cấp phép của Google Chrome. Những người khác có thắc mắc về việc liệu Google Chromium là an toàn, hoặc cho dù nó tạo thành một loại phần mềm độc hại, đôi khi vì diễn viên độc hại đã tiêm mã độc vào Google Chromium, và nó là trên máy tính của họ. Trong một nghĩa nào đó, Google Chromium vẫn chưa một dự án phát triển tương ứng hơn đó chứng tỏ giá trị và đặc điểm của phát triển mã nguồn mở trong cuộc chiến trình duyệt.

What is the Google Chromium? – Definition

Google Chromium is an open-source version of the Google Chrome browser. The project dates back to 2008 – over a series of years, open-source developers worked on Chromium releases that would bring open-source design to Google’s browser offering.

Understanding the Google Chromium

Many user questions around Google Chromium have to do with what it is – not everybody understands that it is essentially an open-source version of the browser that goes along with the development of the licensed product Google Chrome. Others have questions about whether Google Chromium is safe, or whether it constitutes a kind of malware, sometimes because malicious actors have injected malware into Google Chromium, and it is on their computers. In a sense, Google Chromium is yet one more corresponding development project that demonstrates the value and character of open-source development in the browser wars.

Thuật ngữ liên quan

  • Google
  • Google Apps
  • Google Chrome
  • Google Chromecast
  • Open Source
  • Browser Wars
  • Atom
  • Jini
  • JXTA
  • Thunk

Source: Google Chromium là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post