Định nghĩa Google Juice là gì?

Google JuiceGoogle Juice. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Google Juice – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nước ép của Google là một thuật ngữ thông tục cho tầm nhìn và sự nổi bật từ tìm kiếm của Google thuật toán PageRank và liên quan đến giao thông trên một trang web. Một trang web đó có nhiều “nước ép Google” show lên prolifically thêm về bảng xếp hạng trang hàng đầu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các nhà phát triển và quản trị web sử dụng tất cả các loại chiến lược để có được nước ép của Google. Chúng bao gồm những nỗ lực tinh vi SEO, liên kết tiếp thị tại chỗ, lại liên kết và phân phối nội dung. Bây giờ, các chuyên gia đều cho rằng cách tốt nhất để có được nước ép Google được sâu sắc hơn liên quan đến nội dung của trang web và làm thế nào nó phục vụ độc giả. Webmaster và các công ty sử dụng các trang web cho tầm nhìn được khuyến khích theo đuổi sự sáng tạo nội dung dạng dài, xây dựng mạng lưới độc giả tự nhiên, và làm cho một trang web nhiều hơn một nguồn hợp pháp và đáng tin cậy của lãnh đạo tư tưởng, thay vì tập trung vào rất nhiều chuông và còi để được xếp hạng PageRank.

What is the Google Juice? – Definition

Google juice is a colloquial term for visibility and prominence from the Google search algorithm PageRank and associated traffic on a website. A site that has more “Google juice” shows up more prolifically on top page rankings.

Understanding the Google Juice

Developers and webmasters use all sorts of strategies to obtain Google juice. These include sophisticated SEO efforts, on-site affiliate marketing, back linking and content distribution. Now, experts are suggesting that the best ways to get Google juice are more profoundly linked to the content of the site and how it serves the readership. Webmasters and companies using websites for visibility are encouraged to pursue long-form content creation, build natural readership networks, and make a site more of a legitimate and credible source of thought leadership, rather than focusing on a lot of bells and whistles in order to get PageRank standings.

Thuật ngữ liên quan

  • Google
  • Search Engine Results Page (SERP)
  • PageRank
  • SEO Services
  • Google Analytics
  • Search Engine Optimization (SEO)
  • mIRC
  • Smiley
  • Social Software
  • Application Server

Source: Google Juice là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post