Định nghĩa Guerrilla Marketing là gì?

Guerrilla MarketingMarketing du kích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Guerrilla Marketing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Guerrilla Marketing? – Definition

Understanding the Guerrilla Marketing

Thuật ngữ liên quan

  • Viral Marketing
  • Direct Marketing
  • Personalized Marketing
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing
  • Cloud Portability
  • Composite Applications
  • Financial Software

Source: Guerrilla Marketing là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post