Định nghĩa Hard Fork là gì?

Hard ForkCứng Fork. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hard Fork – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ngã ba khó khăn trong thế giới của Bitcoin và cryptocurrency là một hiện tượng trong đó có sự thay đổi lực lượng nhất định phân kỳ trong blockchain, như là kết quả của thợ mỏ hoặc hoạt động người dùng hoặc một sự thay đổi trong các quy tắc. Trong thế giới của cryptocurrency, có dĩa cứng và nĩa mềm; không giống như một ngã ba mềm, nĩa cứng không giải quyết được tự động theo xu hướng người dùng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xác định và mô tả dĩa cứng là khó khăn, một phần do ý kiến ​​mới nổi khác nhau trên những gì tạo nên một ngã ba khó khăn, và một phần là do tranh luận về việc liệu một sự thay đổi đặc biệt là một ngã ba cứng hay không. Có sự đồng thuận rộng rãi rằng sự xuất hiện của Bitcoin Cash như một thay thế cho Bitcoin cổ điển là một ngã ba cứng – một định nghĩa tốt đẹp của một ngã ba khó khăn được đăng trên các diễn đàn là trong một ngã ba khó khăn, “nút đồng thuận phân kì vĩnh viễn” – ví dụ, như một kết quả của Bitcoin Cash, hiện nay có hai mô hình Bitcoin riêng biệt mà là hoàn toàn riêng biệt, dẫn đến các đặc tính của sự thay đổi như một ngã ba cứng. Ngược lại, các mục như việc thực hiện tách biệt chứng thường gọi là dĩa mềm vì họ là tương thích ngược hơn.

What is the Hard Fork? – Definition

A hard fork in the world of bitcoin and cryptocurrency is a phenomenon in which a change forces certain divergences in the blockchain, as a result of miner or user activity or a change in rules. In the world of cryptocurrency, there are hard forks and soft forks; unlike a soft fork, a hard fork does not resolve automatically according to user trends.

Understanding the Hard Fork

Defining and describing hard forks is tricky, partially due to various emerging opinions on what constitutes a hard fork, and partly due to debate on whether a particular change was a hard fork or not. There is widespread consensus that the emergence of Bitcoin Cash as an alternative to Bitcoin Classic was a hard fork – one good definition of a hard fork posted on forums is that in a hard fork, “node consensus diverges permanently” – for example, as a result of Bitcoin Cash, there are now two distinct bitcoin models that are completely separate, leading to the characterization of the change as a hard fork. By contrast, items like the implementation of Segregated Witness are generally called soft forks as they are more backwards-compatible.

Thuật ngữ liên quan

  • Bitcoin (BTC)
  • Bitcoin Core
  • Bitcoin Cash (BCH)
  • Bitcoin Mining
  • Blockchain
  • Blockchain as a Service (BCaaS)
  • Soft Fork
  • Segregated Witness (SegWit)
  • BTC1
  • Stereoscopic Imaging

Source: Hard Fork là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , , ,