Định nghĩa Hardware Agnostic là gì?

Hardware AgnosticPhần cứng Agnostic. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hardware Agnostic – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các thuyết bất khả tri phần cứng hạn trong lĩnh vực CNTT được áp dụng cho phương pháp mà phụ thuộc vào phần cứng hoặc một nền tảng tài nguyên cụ thể là không cần thiết. hệ thống phần cứng-agnostic không yêu cầu bất kỳ sửa đổi để chạy trên nhiều loại thiết bị. Như vậy phần cứng thiết kế thuyết bất khả tri mang về một mức độ cao về khả năng tương thích trên hầu hết các hệ thống thông thường.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hệ thống phần cứng-agnostic hoặc các thành phần thiết bị-agnostic là những người không đòi hỏi bất kỳ sự thích nghi phần cứng đặc biệt và có thể làm việc với các loại khác nhau của hệ thống mà không bị vấn đề tương thích. Các thuyết bất khả tri hạn có thể được áp dụng cho cả phần cứng và phần mềm.

What is the Hardware Agnostic? – Definition

The term hardware agnostic in IT is applied to the methodology where reliance on hardware or a specific platform resource is not required. Hardware-agnostic systems do not require any modifications to run on a variety of devices. Thus hardware agnostic design brings about a high level of compatibility across most common systems.

Understanding the Hardware Agnostic

Hardware-agnostic systems or device-agnostic components are those that do not require any special hardware adaptations and can work with different types of systems without suffering compatibility issues. The term agnostic can be applied to both hardware and software.

Thuật ngữ liên quan

  • Cloud Computing
  • Virtualization
  • Operating System Virtualization (OS Virtualization)
  • Hardware (H/W)
  • Platform Agnostic
  • Universal Windows Platform (UWP)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling

Source: Hardware Agnostic là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post