Định nghĩa Hash Chain là gì?

Hash ChainChuỗi băm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hash Chain – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một chuỗi băm thường được định nghĩa là việc áp dụng lặp đi lặp lại của một hàm băm mật mã để một tài sản dữ liệu nhất định. Đây là loại mật mã băm có thể cực kỳ hữu ích trong một số thiết lập bảo mật cụ thể. Bằng cách cung cấp một chuỗi liên tiếp, chuỗi băm làm cho nó khó khăn hơn cho một hacker rình mò để cướp tài sản dữ liệu thông qua việc áp dụng một đầu vào duy nhất.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng về một chuỗi hash là một người sử dụng cung cấp một đầu vào cá nhân trên tương tác đầu tiên hoặc phiên, và sau đó bổ sung thêm chứng thực dữ liệu trên các phiên tới. Hơn một tập các phiên họp, những đầu vào băm cá nhân tạo ra một “chuỗi băm” mà xác nhận một đầu vào người dùng duy nhất một cách sâu sắc hơn.

What is the Hash Chain? – Definition

A hash chain is commonly defined as the repeated application of a cryptographic hash function to a given data asset. This type of hash cryptography can be extremely useful in some specific security setups. By providing a successive chain, hash chains make it harder for a snooping hacker to hijack a data asset through applying a single input.

Understanding the Hash Chain

The idea of a hash chain is that a user supplies an individual input on the first interaction or session, and then adds authenticating data on the next session. Over a set of sessions, those individual hash inputs create a “hash chain” that authenticates a single user input in a more profound way.

Thuật ngữ liên quan

  • Hash Code
  • Hash Function
  • Hash List
  • Hash Partitioning
  • Cryptographic Hash Function
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: Hash Chain là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , , ,