Định nghĩa Hash Partitioning là gì?

Hash PartitioningHash phân vùng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hash Partitioning – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phân vùng băm là một phương pháp tách ra các hàng và lan truyền chúng đều ở tiểu bảng trong cơ sở dữ liệu. Nó có thể được sử dụng cho các tình huống mà các dãy không được áp dụng như ID sản phẩm, số lượng nhân viên và những thứ tương tự. Đối với điều này lan rộng ra, phím băm được sử dụng một cách hiệu quả và hiệu quả.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phân vùng băm là một phương pháp để tách ra các thông tin một cách ngẫu nhiên chứ không phải là đưa dữ liệu trong các hình thức của nhóm. hệ thống phân vùng này có thể được sử dụng một cách hiệu quả để quản lý dữ liệu trên một nền tảng cụ thể. Tuy nhiên, không có lợi ích hiệu suất kết hợp với phân vùng băm, vì nó shuffles dữ liệu trên không gian bảng một cách ngẫu nhiên.

What is the Hash Partitioning? – Definition

Hash partitioning is a method of separating out rows and spreading them evenly in sub-tables within databases. It can be used for situations where the ranges are not applicable such as product ID, employee number and the like. For this spreading out, hash keys are used effectively and efficiently.

Understanding the Hash Partitioning

Hash partitioning is a method to separate out information in a randomized way rather than putting the data in the form of groups. This partitioning system can be used efficiently to manage data on a particular platform. However, there are no performance benefits associated with hash partitioning, as it shuffles the data across the table space randomly.

Thuật ngữ liên quan

  • Database (DB)
  • Database Column
  • Database Server
  • Distributed Database
  • Multidimensional Database Management System (MDBMS)
  • Range Partitioning
  • Load Partitioning
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit

Source: Hash Partitioning là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post