Định nghĩa Helper Application là gì?

Helper ApplicationHelper Application. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Helper Application – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ứng dụng helper là bất kỳ ứng dụng mà xử lý các file nhận được một trình duyệt Web. Đó là phi tự nhiên và không thể xem được bởi trình duyệt. Một trình duyệt gọi một ứng dụng helper thông qua một thành phần dựng sẵn trong danh sách lưu trữ của trình duyệt của các ứng dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Helper Application? – Definition

A helper application is any application that handles files received by a Web browser. It is non-native and unviewable by the browser. A browser invokes a helper application through a prebuilt component in the browser’s stored list of applications.

Understanding the Helper Application

Thuật ngữ liên quan

  • Web Browser
  • Browser Compatibility
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet
  • Application Portfolio
  • Cloud Portability
  • Composite Applications

Source: Helper Application là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post