Định nghĩa High Performance Computing Act of 1991 (HPCA) là gì?

High Performance Computing Act of 1991 (HPCA)High Performance Computing Act of 1991 (HPCA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ High Performance Computing Act of 1991 (HPCA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Đạo luật High Performance Computing năm 1991 (HPCA) là một Đạo luật của Quốc hội đã được công bố trên 09 tháng mười hai năm 1991 trong suốt 102 United
Hoa Quốc hội. Nó cũng được biết đến như là Gore Bill vì nó đã được chủ yếu là phát triển và xác nhận bởi
Thượng nghị sĩ Al Gore để tạo và phát triển hạ tầng thông tin quốc gia và tạo
tài trợ cho Mạng Nghiên cứu và Giáo dục Quốc gia (NREN).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đạo luật High Performance Computing năm 1991 có thể theo dõi lịch sử của nó từ những nỗ lực trước chính phủ của Hoa Kỳ liên quan đến việc tạo ra một cơ sở hạ tầng mạng quốc gia liên kết nối thiết bị đầu cuối hoặc các nút đó vẫn sẽ hoạt động ngay cả trong trường hợp các cuộc tấn công trên đất Mỹ. Điều này bắt đầu với ARPANET trong những năm 60 cũng như với các sáng kiến ​​năm 1980 tài trợ của Mạng Khoa học Quốc gia (NSFNET).

What is the High Performance Computing Act of 1991 (HPCA)? – Definition

The High Performance Computing Act of 1991 (HPCA) is a Congressional Act that was declared on December 9, 1991 during the 102nd United
States Congress. It is also known as the Gore Bill since it was primarily developed and endorsed by
Senator Al Gore in order to create and develop the National Information Infrastructure and create
funding for the National Research and Education Network (NREN).

Understanding the High Performance Computing Act of 1991 (HPCA)

The High Performance Computing Act of 1991 can trace its history from the U.S. government’s prior efforts in regards to the creation of a national networking infrastructure that interconnects endpoints or nodes that would still be operational even in the event of attacks on American soil. This started with the ARPANET in the ’60s as well as with the 1980s funding initiative of the National Science Foundation Network (NSFNet).

Thuật ngữ liên quan

  • Leonard Kleinrock
  • Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)
  • National Science Foundation Network (NSFNet)
  • Mosaic
  • Netscape Communications
  • Clickjack Attack
  • Bookmark
  • Firefox
  • Microbrowser
  • Mosaic

Source: High Performance Computing Act of 1991 (HPCA) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post