Định nghĩa Horked là gì?

HorkedHorked. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Horked – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong lĩnh vực CNTT, “horked” là một thuật ngữ dùng để mô tả một số loại phần cứng hay phần mềm mà là bị hỏng hoặc bị hủy hoại. Từ này có một số ý nghĩa bằng tiếng Anh nói chung, nhưng có ý nghĩa đặc biệt này khi áp dụng cho CNTT.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong từ vựng tiếng Anh tổng quát, từ “Hork” có thể tham khảo nôn mửa, ăn cắp hoặc bất kỳ số lượng các hành động, nhưng trong thế giới công nghệ nó thường được dùng để mô tả tình trạng hư hỏng hoặc thiếu tiện ích. Một ví dụ phổ biến là khi ai đó nói điều gì đó giống như – “máy tính này được thể hiện màn hình xanh chết chóc. Nó horked.”

What is the Horked? – Definition

In IT, “horked” is a term used to describe some type of hardware or software that is broken or ruined. This word has a number of meanings in general English, but has this particular meaning when applied to IT.

Understanding the Horked

In the general English lexicon, the word “hork” can refer to vomiting, stealing or any number of actions, but in the tech world it is most often used to describe a state of disrepair or a lack of utility. One common example is when someone says something like – “this computer is showing the blue screen of death. It’s horked.”

Thuật ngữ liên quan

  • Doorstop
  • Blue Screen of Death (BSoD)
  • Crash
  • Failure-Directed Testing
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper
  • Expansion Bus
  • Backronym

Source: Horked là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , ,