Định nghĩa I Am A Lawyer (IAAL) là gì?

I Am A Lawyer (IAAL)Tôi là một luật sư (IAAL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ I Am A Lawyer (IAAL) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cụm từ “Tôi là một luật sư,” viết tắt IAAL, được sử dụng phổ biến nhất trong truyền thông kỹ thuật số. Các cá nhân có thể sử dụng nó trong các phòng chat hoặc tin nhắn văn bản để chứng minh rằng họ đang có trong thực tế đủ điều kiện để hành nghề luật sư.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thông thường, chữ viết tắt IAAL không đưa ra rất nhiều. Nó là phổ biến hơn để xem ngược lại, viết tắt như IANAL đó có nghĩa là “Tôi không phải là một luật sư.” Tuy nhiên, đối với một người có đủ điều kiện để hành nghề luật sư, viết tắt này có thể cung cấp một cách nhanh hơn để giải thích đủ điều kiện cho một đối tượng. Người sử dụng cũng có thể nhìn thấy chữ viết tắt này được sử dụng cùng với nhau, “Tôi không phải là luật sư của bạn” hoặc IANYL. Ở đây, tác giả gợi ý rằng mặc dù anh ta hoặc cô ấy là một luật sư có trình độ, anh ta hoặc cô ấy không có một mối quan hệ luật sư / khách hàng với người nhận tin nhắn.

What is the I Am A Lawyer (IAAL)? – Definition

The phrase “I am a lawyer,” abbreviated IAAL, is used most commonly in digital communications. Individuals might use it in chat rooms or in text messaging to show that they are in fact qualified to practice law.

Understanding the I Am A Lawyer (IAAL)

Typically, the abbreviation IAAL does not come up a lot. It is more common to see the reverse, an abbreviation like IANAL that means “I am not a lawyer.” However, for someone who is qualified to practice law, this abbreviation can provide a quicker way to explain qualifications to an audience. Users may also see this abbreviation used along with another, “I am not your lawyer” or IANYL. Here, the writer is suggesting that although he or she is a qualified lawyer, he or she does not have a lawyer/client relationship with the recipient of the message.

Thuật ngữ liên quan

  • I Am Not A Lawyer (IANAL)
  • I Am Not A Medical Doctor (IANAMD)
  • Chat
  • Chat Room
  • Chat Slang
  • Text Messaging
  • Acronym
  • Backronym
  • Contact List
  • Chat

Source: I Am A Lawyer (IAAL) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post