Định nghĩa I Am Not A Lawyer (IANAL) là gì?

I Am Not A Lawyer (IANAL)I Am Not A Lawyer (IANAL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ I Am Not A Lawyer (IANAL) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cụm từ “Tôi không phải là một luật sư,” viết tắt IANAL, là phổ biến trong tiếng lóng phòng chat và nhắn tin kỹ thuật số. Người dùng thường nhìn thấy nó bật lên trong các diễn đàn hoặc các phòng chat, hoặc trong văn bản tin nhắn tức thời.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

“Tôi không phải là một luật sư” hoặc IANAL được sử dụng như một từ chối trách nhiệm thông báo cho người dùng khác mà người gửi tin nhắn là không đủ điều kiện để hành nghề luật sư. Ví dụ, người ta có thể nhìn thấy một cái gì đó như “IANAL, nhưng có lẽ bạn có thể kiện công ty cho phân biệt đối xử.” Đôi khi một thuật ngữ tương tự cũng được sử dụng, “Tôi không phải là luật sư của bạn” hoặc IANYL. Hai đôi khi có thể được sử dụng thay thế cho nhau, mặc dù sử dụng IANYL có thể ngụ ý rằng người đó là, trên thực tế, một luật sư, nhưng chỉ đơn giản là không đại diện cho người nhận nhận xét.

What is the I Am Not A Lawyer (IANAL)? – Definition

The phrase “I am not a lawyer,” abbreviated IANAL, is common in chat room slang and digital messaging. Users often see it pop up in forums or chat rooms, or in instant messaging text.

Understanding the I Am Not A Lawyer (IANAL)

“I am not a lawyer” or IANAL is used as a disclaimer to notify other users that the person sending the message is not qualified to practice law. For example, one might see something like “IANAL, but maybe you could sue the company for discrimination.” Sometimes another similar term is also used, “I am not your lawyer” or IANYL. These two can sometimes be used interchangeably, although using IANYL can imply that the person is, in fact, a lawyer, but simply does not represent the recipient of the comment.

Thuật ngữ liên quan

  • I Am A Lawyer (IAAL)
  • I Am Not A Medical Doctor (IANAMD)
  • I Am Not A Qualified Practitioner (IANAQP)
  • Chat
  • Chat Slang
  • Text Messaging
  • Acronym
  • Backronym
  • Contact List
  • Chat

Source: I Am Not A Lawyer (IANAL) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post