Định nghĩa ICBM Address là gì?

ICBM AddressICBM Địa chỉ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ICBM Address – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cụm từ “địa chỉ ICBM” trong lĩnh vực CNTT đề cập đến một loại hình cụ thể của
địa chỉ hoặc chữ ký được sử dụng trong USENET nhóm tin diễn đàn của những năm 1980 và
Năm 1990. Bởi vì một dự án được gọi là dự án lập bản đồ USENET, địa chỉ USENET
lĩnh vực bao gồm cung cấp thông tin geopositioning (kinh độ và vĩ độ) theo thứ tự
đi tiên phong một số hệ thống định vị kỹ thuật số đầu predating GIS hiện đại.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bởi vì những năm 1980 và 1990 cũng là một phần của Chiến tranh Lạnh
thời đại, sự định vị các địa chỉ USENET sử dụng cho việc lập bản đồ USENET
Dự án được đôi khi được gọi là “địa chỉ ICBM” trong tham chiếu đến Liên Xô
tầm xa tên lửa. Nhưng các chuyên gia chỉ ra rằng một địa chỉ sử dụng cho tên lửa
giao hàng sẽ cần thông tin định vị bổ sung. Kể từ sự suy giảm của
USENET so với năm 1990, “địa chỉ ICBM” bây giờ là một chút gọn gàng của arcana chiến tranh lạnh.

What is the ICBM Address? – Definition

The phrase “ICBM address” in IT refers to a specific type of
address or signature used in the USENET newsgroups forums of the 1980s and
1990s. Because of a project called the USENET mapping project, USENET addresses
included areas for geopositioning information (longitude and latitude) in order
to pioneer some early digital geolocation systems predating modern GIS.

Understanding the ICBM Address

Because the 1980s and 1990s were also part of the Cold War
era, the geolocation of the USENET addresses used for the USENET mapping
project were sometimes referred to as “ICBM addresses” in reference to Soviet
long-range missiles. But experts point out that an address used for missile
delivery would need additional locating information. Since the decline of
USENET over the 1990s, “ICBM address” is now a neat bit of cold war arcana.

Thuật ngữ liên quan

  • USENET
  • Newsgroup
  • Address Bus
  • Dedicated IP Address
  • Geographic Information Science (GISci)
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper
  • Expansion Bus

Source: ICBM Address là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post