Định nghĩa Imaginary Internet Points là gì?

Imaginary Internet PointsĐiểm Internet Imaginary. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Imaginary Internet Points – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thuật ngữ “điểm Internet tưởng tượng” đã trở thành một cách viết tắt để nói về các giá trị mềm mà mọi người nhận được từ các loại tương tác trực tuyến, nơi những người dùng khác có thể thích, tải lên hoặc nội dung hỗ trợ khác trực tuyến. “Điểm Internet Imaginary” là khái niệm “điểm” thu được thông qua hoạt động người dùng kỹ thuật số.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong thời đại kỹ thuật số, thuật ngữ “điểm Internet tưởng tượng” đã được phát triển như là một cách để tham khảo giá trị vô hình. Một ví dụ tuyệt vời là trên nền tảng truyền thông xã hội thống trị Facebook, nơi Facebook “thích” đã trở thành một cách nhanh chóng và dễ dàng cho một người nào đó để hỗ trợ tín hiệu, thỏa thuận, vui chơi giải trí hoặc các loại tương tác cảm xúc; người dùng nhấp vào một biểu tượng ngón tay cái lên bên cạnh một đường bưu điện hoặc mục, và đó được ghi nhận cho những người dùng khác để xem. Trong một diễn biến kỳ lạ và phức tạp, những Facebook “thích” đã đến có giá trị đó là trong một số cách một giá trị cụ thể. Các doanh nghiệp có thể nói về việc đưa một giá trị trên Facebook “thích”. Các dấu hiệu tương tự có thể có giá trị xã hội đáng kể cho người dùng cá nhân.

What is the Imaginary Internet Points? – Definition

The term “imaginary Internet points” has become a shorthand way to talk about the soft values that people get from various kinds of online interactions where other users may like, upload or otherwise support content online. “Imaginary Internet points” are conceptual “points” obtained through digital user activity.

Understanding the Imaginary Internet Points

In the digital era, the term “imaginary Internet points” has developed as a way to reference intangible value. One excellent example is on the dominant social media platform Facebook, where Facebook “likes” have become a quick and easy way for someone to signal support, agreement, amusement or other kinds of emotional interaction; the user clicks on a thumbs-up icon next to a post or item, and that gets recorded for other users to see. In a strange and complicated evolution, these Facebook “likes” have come to have value that is in some ways a concrete value. Businesses might talk about putting a value on Facebook “likes.” The same indications might have significant social value to individual users.

Thuật ngữ liên quan

  • Facebook
  • Social Media
  • Interface (I/F)
  • Facebook Like-Gating
  • Conversion Marketing
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper
  • Expansion Bus

Source: Imaginary Internet Points là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post