Định nghĩa In The Wild là gì?

In The WildTrong thế giới hoang dã. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ In The Wild – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cụm từ “trong tự nhiên” được sử dụng trong lĩnh vực CNTT để tham khảo công nghệ đã đi qua một môi trường phát triển, và đã trở thành một công cụ công khai đã qua sử dụng. Một cách khác để nói về “trong tự nhiên” là ám chỉ đến công nghệ mà là “hậu phát hành”, ví dụ, sản phẩm phần mềm đã được phát hành cho công chúng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phần của việc sử dụng các thuật ngữ tiếng lóng “trong tự nhiên”, mà được phổ biến bởi hàng loạt HBO TV “Thung lũng Silicon”, dựa vào một tương tự với thế giới tự nhiên. Trong tự nhiên, con người tìm kiếm động vật hoang dã và thực vật trong tự nhiên, nơi họ đang vượt qua bất kỳ giám sát hoặc giám sát của con người. Trong công nghệ, người ta nói về công nghệ là trong tự nhiên khi họ không còn thuộc thẩm quyền của các nhà sản xuất của họ. Phần mềm hoặc các sản phẩm khác có trong tự nhiên không còn trong sự phát triển hoặc sản xuất môi trường – và do đó công nhân kỹ thuật là ít có khả năng để kiểm soát cách thức chúng được nhận thức và được sử dụng bởi bộ ngày càng lớn của người sử dụng. Ngay cả trong giai đoạn trung gian như beta, phần mềm là quan sát nhiều hơn, và nó dễ dàng hơn để thay đổi. Sau khi nó cuối cùng đã được phát hành, có một giới hạn với những gì các nhà sản xuất ban đầu của nó có thể làm để kiểm soát việc sử dụng nó.

What is the In The Wild? – Definition

The phrase “in the wild” is used in IT to refer to technology that has passed through a development environment, and has become a publicly used tool. Another way to talk about “in the wild” is in reference to technologies that are “post-release,” for example, software products that have already been released to the public.

Understanding the In The Wild

Part of the use of the slang term “in the wild,” which was popularized by the HBO TV series “Silicon Valley,” relies upon an analogy to the natural world. In nature, people look for wildlife and plants in the wild, where they are beyond any human monitoring or supervision. In technology, people talk about technologies being in the wild when they are no longer under the control of their makers. Software or other products that are in the wild are no longer in a development or production environment – and so tech workers are less able to control how they are perceived and used by ever-larger sets of users. Even in intermediate stages such as beta, software is more observable, and it is easier to make changes. After it is finally released, there is a limit to what its original makers can do to control its use.

Thuật ngữ liên quan

  • Prototyping
  • DevOps
  • Agile Software Development
  • User Interface (UI)
  • Software
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: In The Wild là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , ,