Định nghĩa Independent Component Analysis (ICA) là gì?

Independent Component Analysis (ICA)Phân tích thành phần độc lập (ICA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Independent Component Analysis (ICA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phân tích thành phần độc lập (ICA) là một cách để có được thông tin ẩn nào đó ra khỏi một tín hiệu. Các chuyên gia xác định nó như là một “mô hình dữ liệu đa biến” đó sẽ đem lại phi Gaussian và các yếu tố lẫn nhau độc lập ra khỏi một tín hiệu kết hợp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình phân tích thành phần độc lập có thể được áp dụng cho nhiều loại khác nhau của các nguồn dữ liệu. Nói chung, đây là những kéo nhau từ các nguồn độc lập thành nhóm, như trong trường hợp các hình ảnh kỹ thuật số, thông tin phản hồi sinh học, tín hiệu vô tuyến hoặc suối âm thanh cho micro. Một số chuyên gia nói về “vấn đề bữa tiệc cocktail”, nơi các nhà phân tích tách ra một giọng nói duy nhất trong một đám đông người trên đường phố. Trong các loại tình huống này, việc sử dụng các phân tích thành phần độc lập có thể hiệu quả mà phương pháp truyền thống khác thì không.

What is the Independent Component Analysis (ICA)? – Definition

Independent component analysis (ICA) is a way to get certain hidden information out of a signal. Experts define it as a “multivariate data model” that brings non-Gaussian and mutually independent elements out of a combined signal.

Understanding the Independent Component Analysis (ICA)

The process of independent component analysis can be applied to many different types of data sources. Generally, these are pulled together from independent sources into the group, as in the case of digital images, biofeedback information, radio signals or sound streams for microphones. Some experts talk about the “cocktail party problem” where analysts separate out a single voice in a crowd of people on the street. In these types of situations, the use of independent component analysis can be effective where other traditional methods are not.

Thuật ngữ liên quan

  • Noise
  • Radio Frequency (RF)
  • Principal Component Analysis (PCA)
  • Alan Turing
  • Boolean Logic
  • Computer Science
  • Computer System
  • Deterministic System
  • Loose Coupling
  • Offline

Source: Independent Component Analysis (ICA) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post