Định nghĩa Inductive Reasoning là gì?

Inductive ReasoningLập luận quy nạp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Inductive Reasoning – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Lập luận quy nạp là việc sử dụng chứng cứ để đề xuất một lý thuyết, hay nói cách khác, giả sử một kết quả nào đó từ kết quả trong quá khứ hay dữ liệu có sẵn khác. lập luận quy nạp là xác suất hoặc không chắc chắn theo nghĩa là nó dựa trên các dữ liệu cho trước thay cho các loại khác khám phá.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong các hình thức khác nhau của nó, lập luận quy nạp là công cụ cơ bản của hệ thống học máy. Hệ thống máy học điển hình có trong dữ liệu dưới dạng các bộ đào tạo và sử dụng dữ liệu có sẵn để tạo ra những kết luận xác suất.

What is the Inductive Reasoning? – Definition

Inductive reasoning is the use of evidence to propose a theory, or in other words, assuming a given outcome from past outcomes or other available data. Inductive reasoning is probabilistic or uncertain in the sense that it relies on the given data instead of other types of discovery.

Understanding the Inductive Reasoning

In its various forms, inductive reasoning is the fundamental engine of machine learning systems. The typical machine learning system takes in data in the form of training sets, and uses that available data to produce probabilistic conclusions.

Thuật ngữ liên quan

  • Machine Learning
  • Machine Learning as a Service (MLaaS)
  • Deep Learning
  • Syllogism
  • Computer Science
  • Self-Replicating Machine
  • Analog
  • Big-Endian
  • Discretization
  • Smart Dust

Source: Inductive Reasoning là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post