Định nghĩa Industrial Internet of Things (IIoT) là gì?

Industrial Internet of Things (IIoT)Internet công nghiệp of Things (IIoT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Industrial Internet of Things (IIoT) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Internet công nghiệp của sự vật (IIoT) là một thuật ngữ cho tất cả các bộ khác nhau của phần cứng mà làm việc với nhau thông qua Internet kết nối mọi thứ để giúp tăng cường sản xuất và quy trình công nghiệp. Khi người ta nói về internet công nghiệp của sự vật, chúng ta đang nói về tất cả các cảm biến, thiết bị và máy móc đó góp phần vào quá trình kinh doanh vật lý trong môi trường công nghiệp. Ngược lại, khi người ta nói về internet điều nói chung, họ đang nói về bất kỳ thiết bị kết nối phù hợp với mô hình IOT – ví dụ, khi người ta nghĩ về Internet của sự vật, họ thường nghĩ về các thiết bị nhà thông minh được liên kết với nhau để cung cấp tiện nghi tiêu dùng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng của internet công nghiệp thứ được dựa trên ý tưởng rằng Internet của sự vật là duy nhất hữu ích cho ngành công nghiệp. Ví dụ, khi giám đốc điều hành General Electric Jeff Immelt gọi Internet của sự vật “xinh đẹp, hấp dẫn và investable” trong một mảnh Forbes đăng tải vào năm 2016, anh ta mô tả một số các chức năng mà đã dẫn đến các nhà máy và cơ sở vật chất thông minh hiện nay. Internet công nghiệp thứ áp dụng ý tưởng phổ rộng khả năng kết nối internet với các mục tiêu kinh doanh cụ thể và quá trình tạo ra hàng hóa thực cho thị trường. Nhiều chuyên gia tin rằng internet công nghiệp thứ sẽ tiếp tục tạo nên một phần đáng kể của thị trường đa nghìn tỷ đô la mà internet điều hiện đang đại diện.

What is the Industrial Internet of Things (IIoT)? – Definition

The industrial internet of things (IIoT) is a term for all of the various sets of hardware pieces that work together through internet of things connectivity to help enhance manufacturing and industrial processes. When people talk about the industrial internet of things, they’re talking about all of the sensors, devices and machines that contribute to physical business processes in industrial settings. By contrast, when people talk about the internet of things in general, they’re talking about any connected devices that fit the IoT model – for instance, when people think about the internet of things, they often think about smart home devices that are linked together to provide consumer conveniences.

Understanding the Industrial Internet of Things (IIoT)

The idea of the industrial internet of things is based on the idea that the internet of things is uniquely useful to industry. For example, when General Electric chief executive Jeff Immelt calls the internet of things “beautiful, desirable and investable” in a Forbes piece posted in 2016, he’s describing some of the functionality that has led to today’s smart factories and facilities. The industrial internet of things applies the idea of broad-spectrum internet connectivity to specific business goals and processes that create physical goods for markets. Many experts believe that the industrial internet of things will continue to make up a significant part of the multi-trillion dollar market that the internet of things currently represents.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet of Things (IoT)
  • Internet of Things Analytics (IoT Analytics)
  • Internet of Things Gateway (IoT Gateway)
  • Supply Chain Execution (SCE)
  • Industrial Internet
  • Industry Cloud
  • Industrial Internet Consortium (IIC)
  • Business-to-Business (B2B)
  • Data Modeling
  • Data

Source: Industrial Internet of Things (IIoT) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post