Định nghĩa Infomediary là gì?

InfomediaryInfomediary. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Infomediary – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một infomediary là một công ty hoạt động như một trung gian giữa những người nắm giữ thông tin cá nhân và các công ty có thể hưởng lợi từ thông tin. Infomediaries có thể làm việc theo những cách khác nhau để thông tin thị trường thay mặt cho chủ nhân của nó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng là trong thế giới Internet ngày hôm qua, công ty chủ yếu mua dữ liệu cá nhân thông qua việc sử dụng các cookie hoặc các mặt hàng khác mà có thể đưa thông tin tự động. Tương tự như vậy, những người nắm giữ thông tin cá nhân, ví dụ, người tiêu dùng, có ít hoặc không có quyền kiểm soát cách dữ liệu được sử dụng.

What is the Infomediary? – Definition

An infomediary is a company that works as an intermediary between the holders of personal information, and companies that could benefit from the information. Infomediaries can work in various ways to market information on behalf of its owner.

Understanding the Infomediary

The idea is that in yesterday’s Internet world, companies largely acquired personal data through the use of cookies or other items that would take in that information automatically. By the same token, the personal information holders, for instance, consumers, had little to no control over how that data was used.

Thuật ngữ liên quan

  • Web Browser
  • Session Cookie
  • Web Beacon
  • Information Privacy
  • Clickjack Attack
  • Bookmark
  • Firefox
  • Microbrowser
  • Mosaic
  • Tabbed Browsing

Source: Infomediary là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post